فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

غرب دارد انسان را وحشی بار می آورد. آن وحشی که آدمخوار است، آدمکش است، آدمکش بار می آورد

غرب دنبال این است که طیاره درست کند به انسان کار ندارد. عالم را انسان باید درست بکند، غرب به انسان کاری ندارد. غرب به طیاره کاردارد و این طور چیزها، انسان را رو به تباهی دارد می برد. دارد انسان را وحشی بار می آورد، یعنی آدمکش، بالاتر وحش، آن است که بیشتر آدم می کشد، بیشتر حیوان می خورد. غرب دارد انسان را وحشی بار می آورد. آن وحشی که آدمخوار است، آدمکش است، آدمکش بار می آورد.(42)

اسلام انسان را مُحبِ ّ آدم بار می آورد. به آدم عطوفت می دهد. آنجائی هم که اسلام جنگ کرده و اشخاص فاسد را از بین برده، برای عطوفت به جامعه است

اسلام انسان را محب آدم بار می آورد. به آدم عطوفت می دهد. آنجائی هم که اسلام جنگ کرده و اشخاص فاسد را از بین برده، برای عطوفت به جامعه است،آن ها مفسد بودند. فاسدها را از بین می بردند برای این که این غده سرطانی برود از بین، این جامعه درست بار بیاید. همه اش عطوفت است ما که این چند نفر فاسد را می گوئیم باید بکشند برای این که غده سرطانی مفسدند، فاسد می کنند این جامعه را و فاسد کردند این جامعه را، حالا که این فاسدها و مفسدها را دارند می کشند، صدای غرب در آمده است که:
چرا این فاسدها را می کشند، این ها دوستان ما هستند. «خوب، ما برای همین می کشیم آن ها را» این ها از ما هستند، این ها به ما خدمت کردند.(43)

غرب در شرق آن طور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت

امید ما آن است که سایر ملت ها، سایر دولت ها به این نهضت اسلامی بپیوندند و وجهه نظرشان اسلام باشد. اسلام برای همه کشورها یک آرمانی است که در آن همه چیز هست لکن تبلیغات خارجی و دنبال آن هم تبلیغات داخلی، اسباب این شد که ملت های ما را از اسلام جدا کردند و دولت های ما را هم جدا کردند. و مع الاسف تبلیغات به طوری شد که جوان های شرق، تمام آمالشان را به تحقق معانی غربی خرج کردند و تمام حیثیت ملی خودشان را، بعضی از جوان های ما فدای غرب کردند و این شکست روحی بود که برای ما از همه شکست هایی که داشتیم بالاتر بود.(44)