فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

همچو غربزده شده اند که نمی توانند تصور بکنند که یک کشوری با برنامه اسلامی می تواند اداره بشود

الان هم که ملاحظه می کنید الان همین طور است، الان هم که ما می گوئیم اسلام، اسلام، شما می گوئید اسلام، اسلام، این گروه ها هم دور هم نشسته اند و می گویند دموکراسی، دموکراسی! چرا؟ برای این که این ها همچنین غربی شده اند، همچو غربزده شده اند که نمی توانند تصور بکنند که یک کشوری با برنامه اسلامی می تواند اداره بشود، این ها غفلت از این می کنند یا خودشان را به غفلت می زنند که 700 - 800 سال این اسلام بر همه ممالک حکومت کرد، حالا می گویند نه! ما جمهوری اسلامی نه، جمهوری دمکراتیک، این برای این است که محتوا ندارنداین ها، این ها را تبلیغات همه جانبه ای که کردند همه را از این باطنشان بیرون آورده اند، مغزهایشان را به اصطلاح شستند و به جای او غرب را نشانده اند.
استقلال فکری را از ما گرفته اند، استقلال خودمان را، شخصیتمان را از ما گرفته اند. ما استقلال شخصیت الان نداریم و باید فکر این باشیم که خودمان شخصیت پیدا بکنیم، توجه بکنیم به تاریخ اسلام که ببینیم اسلام در دنیا چه کرده و چه کارهایی اسلام کرده است که این ها که می گویند که از اسلام کاری نمی آید یا این که الان دیگر مثلا قدیمی شده است این ها، از بابت این که نمی فهمند، این ها بسیارشان ملتفت نیستند، توجه نکردند، برای همین معنا که محتوا را غربی ها کشیدند و به جای آن تزریق غربیت کرده اند و لهذا همه چیز را می گویند از آنجا بیاور. خوب، شما می خواهید یک خیابان راآسفالت کنید شما ندارید اشخاصی را که خیابان اسفالت کنند؟ شما می خواهید یک سمپاشی بکنید،ندارید اشخاص شما؟ میخواهید یک - عرض می کنم - کارخانه را راه بیندازید، دارید اشخاص لکن شما را از اشخاص خودتان جدا کردند، از شخصیت خودتان جدا کردند، ما می توانیم خودمان را اداره کنیم و بهتر هم می توانیم.(39)

اسلام انسان ساز است و غرب نابود کننده انسانیت

شما خیال نکنید که غرب خبری هست در آنجا خبری نیست ما نمی گوئیم که آن ها کارخانجات ندارند آن ها درست کردند همه این ها را، اما اساس انسانیت در آنجا نیست این ها هر چه درست کردند، یعنی هر چه نه، بسیاری از چیزهایی که درست کرده اند بر ضد انسانیت درست کرده اند،این غرب است که دارد اساس اخلاق انسانی را از بین می برد، این غرب است که دارد شخصیت انسانیت را از بین می برد و ما خیال می کنیم که غرب همه چیز دارد، حالا که غرب اتومبیل درست کرد پس باید غرب همه چیز داشته باشد.(40)

قوانین اسلام غنی تر از همه قوانین عالم است

در قوانین، ما قوانینمان غنی تر از همه قوانین عالم است. قوانین اسلام از آن قبل از این که شما ازدواج کنید برای ازدواجتان ترتیب درست کرده است برای این که این ازدواج طریق به این است که آدم درست بشود، از آنجاشروع کرده است. شما حالا می خواهید ازدواج کنید هیچ، هیچ قانونی در عالم کار به این ندارد که شما می خواهید ازدواج کنید. چه جوری بکنید، شما ثبت کنید، در اداره ای که باید ازدواج را ثبت کنید، بکنید، باقی آن به خودتان مربوط است.
اسلام از قبل از این که شما ازدواج کنید تصرف کرده، توجه کرده که این ازدواج مبداء یک بچه است. این بچه باید درست بجا بیاید. نظیر یک کشاورز بسیار عطوفت دار، به این که کشاورزیش خوب بشود از اول زمین را یک زمین صالحی درست می کند، آب را یک آب صالحی درست می کند، کشت را و تخم را یک تخم صالحی درست می کند.
اسلام انسان ساز است می خواهد انسان درست کند. از قبل از این که شما ازدواج کنید، گفته، به زن گفته است چه مردی را انتخاب کند و به مرد گفته چه زنی را انتخاب کن، چه ادبی داشته باشد، و همین طور آن ازدواج را بعد از ازدواج را، آن عرض می کنم که چه را، بعد از او را، آن حمل را، بعد از او را، بچه داری را، برای این که اسلام انسان می خواهد درست کند. از آن اولی که می خواهد بنای یک اولادی بشود اسلام در آن تصرف دارد، این که همه،همه قوانین دنیا از آ ن غفلت دارد، هیچ توجهی بدان ندارند، اسلام بدان توجه دارد. اسلام می خواهد کاری بکند که شما در داخل صندوقخانه هم هیچ کاری نکنید بر خلاف قوانین عالم،قوانین دیگر چه کار دارند به باطن، داخل خانه ات هر کاری می خواهی بکن. به من چرا، شما نیا بیرون و نظم را به هم بزن، هر کاری می خواهی بکن. اسلام اینجور نیست. اسلام می خواهد انسان درست کند. این انسان را جوری می کند که در صندوقخانه و پشت در هم همان باشد که در خیابان است نه این که در صندوقخانه هر کاری می خواهد بکند، در خیابان نکند. در صندوقخانه این آدم باید همان آدمی باشد که در خیابان است، در مجامع است، اسلام انسان می خواهد درست کند، انسانی که درهمه حالات انسان باشد. غرب از این اصلا خبری ندارد.(41)