فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ای غربزده ها! ای اجنبی زده ها! ای انسان های میان تهی! ای انسان های بی محتوا، به خود آئید

ای غربزده ها !
ای اجنبی زده ها !
ای انسان های میان تهی !
ای انسان های بی محتوا !
به خود آئید، همه چیز خودتان را غربی نکنید.
ملاحظه کنید چیزهائی که در غرب است، چیزهای خوبی که در غرب است، ملاحظه کنید جمعیت حقوق بشر که در غرب است، ببینید چه اشخاصی هستند و چه مقاصدی دارند.
این ها حقوق بشر را می خواهند ملاحظه کنند یا حقوق ابر قدرت ها، را؟
این ها دنبال ابر قدرت ها هستند و حقوق ابر قدرت ها را می خواهند تامین کنند.
شما ای حقوقدان های ما !
ای جمعیت حقوق بشر!
دنباله این حقوقدان ها نروید.
شما مثل این قشر، این قشر زحمتکش، حقوق رااجرا کنید. این ها جمعیت حقوق بشر هستند، این ها برای حقوق بشر زحمت می کشند، این ها تامین آسایش بشر را می کنند و شما صحبت می کنید، این ها عمل می کنند. این کارگرها، این دهقان ها، این ها جمعیت حقوق بشر و حقوقدان هستند. این ها عمل می کنند و شما می نویسید. هیچ یک از شما در راه رسیدن بشر به حقوق خودش فعالیت ندارد. آن که فعالیت دارد، همین جمعیتی است که امروز قیام کرده و 15 خرداد قیام کرد، این ها برای بشر دلسوزند برای این که مسلمند، این ها مسلمند. اسلام برای بشر دلسوز است. شما که مسیرتان غیر اسلام است برای بشر هیچ کاری نمی کنید، می نویسید و می خواهید نهضت را منحرف کنید می گوئید و می خواهید نهضت را منحرف کنید.(37)

ای روشنفکران! مسجدها را حفظ کنید، روشنفکر غربی نباشید روشنفکر وارداتی نباشید

آن هائی که نظر انحرافی دارند، آن هائی که نظر خیانت به اسلام و این ملت دارند، آن هائی که اسلام 1400 ساله راکافی نمی دانند، آن هاباید حسابشان را از ملت جداکنند، جدا هم هست. ما از این به بعد، احتیاج به شما داریم، احتیاج به همین طبقه و بی نیاز از آن طبقات. ای ملت ! مسجدهای خودتان را حفظ کنید. ای روشنفکران! مسجدها را حفظ کنید، روشنفکر غربی نباشید روشنفکر وارداتی نباشید ای حقوقدان ها ! مسجدها را حفظ کنید، بروید به مسجد، نمی روید این مسجدها را حفظ کنید تا این نهضت به ثمر برسد ، تا مملکت شما نجات پیدا کند(38)

همچو غربزده شده اند که نمی توانند تصور بکنند که یک کشوری با برنامه اسلامی می تواند اداره بشود

الان هم که ملاحظه می کنید الان همین طور است، الان هم که ما می گوئیم اسلام، اسلام، شما می گوئید اسلام، اسلام، این گروه ها هم دور هم نشسته اند و می گویند دموکراسی، دموکراسی! چرا؟ برای این که این ها همچنین غربی شده اند، همچو غربزده شده اند که نمی توانند تصور بکنند که یک کشوری با برنامه اسلامی می تواند اداره بشود، این ها غفلت از این می کنند یا خودشان را به غفلت می زنند که 700 - 800 سال این اسلام بر همه ممالک حکومت کرد، حالا می گویند نه! ما جمهوری اسلامی نه، جمهوری دمکراتیک، این برای این است که محتوا ندارنداین ها، این ها را تبلیغات همه جانبه ای که کردند همه را از این باطنشان بیرون آورده اند، مغزهایشان را به اصطلاح شستند و به جای او غرب را نشانده اند.
استقلال فکری را از ما گرفته اند، استقلال خودمان را، شخصیتمان را از ما گرفته اند. ما استقلال شخصیت الان نداریم و باید فکر این باشیم که خودمان شخصیت پیدا بکنیم، توجه بکنیم به تاریخ اسلام که ببینیم اسلام در دنیا چه کرده و چه کارهایی اسلام کرده است که این ها که می گویند که از اسلام کاری نمی آید یا این که الان دیگر مثلا قدیمی شده است این ها، از بابت این که نمی فهمند، این ها بسیارشان ملتفت نیستند، توجه نکردند، برای همین معنا که محتوا را غربی ها کشیدند و به جای آن تزریق غربیت کرده اند و لهذا همه چیز را می گویند از آنجا بیاور. خوب، شما می خواهید یک خیابان راآسفالت کنید شما ندارید اشخاصی را که خیابان اسفالت کنند؟ شما می خواهید یک سمپاشی بکنید،ندارید اشخاص شما؟ میخواهید یک - عرض می کنم - کارخانه را راه بیندازید، دارید اشخاص لکن شما را از اشخاص خودتان جدا کردند، از شخصیت خودتان جدا کردند، ما می توانیم خودمان را اداره کنیم و بهتر هم می توانیم.(39)