فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ما وابستگی روحی پیدا کردیم

ما یک وابستگی روحی پیدا کردیم، این وابستگی روحی از همه چیزها برای ما بدتر است. اسلام یک وقتی سیطره اش بر همه ممالک بود، آنوقت روم و ایران بود که هر دوی این ها از همه ممالک - آن ها دیگر آنوقت به وحشیگری بودند - این دوتا مملکت مستقل متمدن، آن روز اسلام سیطره اش بر این ها شد و همه را اسلامی می خواست بکند.(35)

ما گرفتار آزادیخواه ها که آزادی را نمی دانند چی است، هستیم

در هر صورت من از شما جوان ها متشکرم که آمدید از نزدیک با هم ملاقات کنیم و درد دلمان را بگوئیم. زیاد است، درد دل ها، زیاد است. ما از سر نیزه ها و مسلسل ها و این ها فارغ شدیم. سر قلم ها حالا ضد ماست، قلم ها به جای نیزه ها آمده است، مقاله ها به جای مسلسل ها، حالا به روی اسلام بسته شده است. الان ما گرفتار سرنیزه نیستیم، ما گرفتار قلم هستیم، اهل قلم، ما گرفتار روشنفکر ها هستیم، ما گرفتار آزادیخواه ها که آزادی را نمی دانند چی است، هستیم. یعنی چه آزادی. ماالان گرفتار این ها هستیم و من امیدوارم که بیدار بشود یک وقت ملت ما، یک وقت آزادیخواه های ما هم بیدار بشوند، از این غربی بودن بیرون بیایند، توجه بکنند به خودشان، خودشان را مستقل قرار بدهند. یک وقت از اسلام همه جا، به همه جا - چیز صادر می شد - فرهنگ صادر می شد، حالا ما همه چیزهامان باید تبع باشد.(36)

ای غربزده ها! ای اجنبی زده ها! ای انسان های میان تهی! ای انسان های بی محتوا، به خود آئید

ای غربزده ها !
ای اجنبی زده ها !
ای انسان های میان تهی !
ای انسان های بی محتوا !
به خود آئید، همه چیز خودتان را غربی نکنید.
ملاحظه کنید چیزهائی که در غرب است، چیزهای خوبی که در غرب است، ملاحظه کنید جمعیت حقوق بشر که در غرب است، ببینید چه اشخاصی هستند و چه مقاصدی دارند.
این ها حقوق بشر را می خواهند ملاحظه کنند یا حقوق ابر قدرت ها، را؟
این ها دنبال ابر قدرت ها هستند و حقوق ابر قدرت ها را می خواهند تامین کنند.
شما ای حقوقدان های ما !
ای جمعیت حقوق بشر!
دنباله این حقوقدان ها نروید.
شما مثل این قشر، این قشر زحمتکش، حقوق رااجرا کنید. این ها جمعیت حقوق بشر هستند، این ها برای حقوق بشر زحمت می کشند، این ها تامین آسایش بشر را می کنند و شما صحبت می کنید، این ها عمل می کنند. این کارگرها، این دهقان ها، این ها جمعیت حقوق بشر و حقوقدان هستند. این ها عمل می کنند و شما می نویسید. هیچ یک از شما در راه رسیدن بشر به حقوق خودش فعالیت ندارد. آن که فعالیت دارد، همین جمعیتی است که امروز قیام کرده و 15 خرداد قیام کرد، این ها برای بشر دلسوزند برای این که مسلمند، این ها مسلمند. اسلام برای بشر دلسوز است. شما که مسیرتان غیر اسلام است برای بشر هیچ کاری نمی کنید، می نویسید و می خواهید نهضت را منحرف کنید می گوئید و می خواهید نهضت را منحرف کنید.(37)