فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

کتبی که در ایران یا در ممالک اسلامی نوشته شده است، کتبی بوده است که آن ها گرفتند و از آن استفاده کرده اند

در هر صورت آن چیزی که وظیفه همه ما مسلمین هست، وظیفه علمای اسلام است، وظیفه دانشمندان مسلمین است، وظیفه نویسندگان و گویندگان در بین طبقات مسلمین است این است که هشدار بدهند به این ممالک اسلامی که ما خودمان فرهنگ داریم، ما خودمان فرهنگ غنی داریم، فرهنگ ما طوری بوده است که فرهنگ ما صادر شده است به خارج که آن ها گرفتند از ما. کتبی که در ایران یا در ممالک اسلامی نوشته شده است، کتبی بوده است که آن ها گرفتند و از آن استفاده کرده اند. فرهنگ این شرق یعنی شرق اوسط که ما هستیم در آن، فرهنگ مسلمین غنی ترین فرهنگ ها بوده و هست، مع الاسف مسلمین نتوانستند از آن استفاده کنند ... اسلام همه چیز برای مسلمین آورده است، همه چیز، قرآن در آن همه چیز است لکن مع الاسف ما استفاده از آن نکرده ایم و مسلمین مهجورش کردند یعنی استفاده ای که باید از آن بکنند نکردند. باید مردم را توجه داد، گرایش داد به اسلام و قرآن(31)

من می بینم بدبختی هائی که از دست همین اشخاصی که فریاد آزادی می کشند برای ملت ایران، من بدبختی را دارم می بینم...می خواهند یک مملکت غربی درست کنند

من حجت را دارم تمام می کنم بر ملت ایران. من می بینم بدبختی هائی که از دست همین اشخاصی که فریاد آزادی می کشند برای ملت ایران، من بدبختی را دارم می بینم. بدبختی ملت ما آنوقتی است که ملت ما از قرآن جدا باشند، از احکام خدا جدا باشند، از امام زمان جدا باشند. ماآزادی در پناه اسلام می خواهیم، استقلال در پناه اسلام می خواهیم، اساس مطلب اسلام است. معرفی کردم من به شما، به این اشخاصی که اسلام را کاری به آن ندارند، روحانیت را هم هیچ کاری به آن ندارند، می خواهند یک مملکت غربی درست کنند برای شما، آن هائی که حسن نیت دارند، نیت سوء ندارند و نمی خواهند دوباره رژیم برگردد، با او هم بد هستند، این ها می خواهند یک مملکت غربی برای شما درست کنند که آزاد هم باشید، مستقل هم باشید، اما نه خدائی در کار باشد و نه پیغمبری و نه امام زمانی و نه قرآنی و نه احکام خدا، نه نمازی و نه هیچ چیز. شما شهادت را برای خودتان فوز می دانید برای این که مثل مثلا سوئیس بشوید؟! شما قرآن را می خواهید ،شما برای اسلام قیام کردید.(32)

هر جا گفتند جمهوری دموکراتیک بدانید توطئه تو کار است، بدانید منهای اسلام است

اینهمه رنج و زحمت که روحانیت برد و می برد برای اسلام است. هر جائی که گفتند جمهوری، بدانید که توطئه تو کار است، اسم اسلام را نیاوردند، هر جا گفتند جمهوری دموکراتیک بدانید توطئه تو کار است، بدانید منهای اسلام است، آزادی منهای اسلام است، استقلال منهای اسلام است. روحانی با توطئه مخالف است، نه با آزادی اینهمه تبلیغاتی که می کنند اهل قلم - نمی دانم - اهل بیان تبلیغاتی که می کنند که ما از آن دیکتاتوری فارغ شدیم،دیکتاتوری عمامه و کفش آمده است، این ها ضد اسلام هستند، می دانند که آخوند دیکتاتورنیست. آخوند می خواهد مردم آزاد باشند، آخوند می خواهد استقلال باشد. آخوند با توطئه مخالف است نه با آزادی. این ها می خواهندکه روحانیت راکناربگذارند - مملکت را یک مملکت - آن هائی که، آن هائی که حسن نیت دارند، حسن نیت به این معنا که نیتشان این است که رژیم سابق نه و خارجی ها هم نه، اما چه؟ اما اسلام هم نه، این ها، آن هائی که به خیال خودشان حسن نیت دارند، نه رژیم سابق را می خواهند با او دشمن هستند و نه اجانب را می خواهند با آن ها هم دشمن هستند و نه اسلام و آخوند را، اسلام و هر چه وابسته به اسلام(33)