فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

من متاسفم از این که باز غربزدگی در ماها هست و ما ترس از این داریم که مبادا در روزنامه های غرب چیزی بنویسند و مثلا مجلات غرب یک کلمه ای بنویسند

آیا آن هائی که در خیابان های شهر های مختلف ایران کشته شدند این ها بشر نبودند؟ این ها حقوق ندارند؟ آیا مدعیان طرفداری از حقوق بشر نسبت به این ها که کشته شدند چرا طرفداری نمی کنند؟ چرا به ما اشکال می کنند که شما چرا دژخیمان را می کشید؟ ما در عین حال که این ها را مجرم می دانیم و باید فقط هویت آن ها ثابت بشود و باید آن ها را همین که هویتشان ثابت شد کشت. نصیری همین که هویتش ثابت شد که نصیری است باید کشت معذلک او را چند روز نگه داشتند محاکمه کردند و اقرارات او را ثابت کردند و او را کشتند. آیا جامعه حقوق بشر تصور نمی کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟ برای این که حق خواهی کنیم از بشر؟ بشرهائی که این ها کشتند، زجر دادند و از بین بردند. ما این ها رامعذلک محاکمه می کنیم ومحاکمه کردیم و لکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد وباید کشت لکن من متاسفم از این که باز غربزدگی در ماها هست و ما ترس از این داریم که مبادا در روزنامه های غرب چیزی بنویسند و مثلا مجلات غرب یک کلمه ای بنویسند. آن ها التبه با عدل و انصاف مخالفند و آن ها موافق حقوق بشر نیستند. آن ها حقوق اشخاص ابرقدرت را حفظ می کنند به اسم حقوق بشر.(29)

مصیبت بزرگ برای مسلمین همین فرهنگی است که در بین مسلمین رواج پیدا کرده است و جوان های مارا می کشاند یا به آن طرف یا به این طرف و در ایران اکثر طرف آمریکا

همین جوان هائی که شما ملاحظه می کنید که الان یا برای چین یا برای شوروی یا برای آمریکا فعالیت در ممالک مختلف و الان در ایران مخصوصا می کنند این ها بسیارشان از همین دانشگاه ها بیرون آمده اند یعنی با این تربیت بیرون آمده اند که خودتان چیزی نیستند. عمال آن ها، چه آن هائی که قلمفرسایی می کردند و غربزده بودند و چه آن هائی که در مدارس ما مشغول تربیت بودند، این ها همه این معنی را متفق الکلمه بودند که از خود ما چیزی نمی آید ما باید دنباله غرب باشیم یا دنباله شرق باشیم. مصیبت بزرگ برای مسلمین همین فرهنگی است که در بین مسلمین رواج پیدا کرده است و جوان های مارا می کشاند یا به آن طرف یا به این طرف و در ایران اکثر طرف آمریکا هستند با صورت این که ما کمونیست هستیم، برای این که بعضی هاشان که از کمونیسم خودشان را می دانستند یا خیال کردند بودند، در دربار شاه خدمت می کردند.(30)

کتبی که در ایران یا در ممالک اسلامی نوشته شده است، کتبی بوده است که آن ها گرفتند و از آن استفاده کرده اند

در هر صورت آن چیزی که وظیفه همه ما مسلمین هست، وظیفه علمای اسلام است، وظیفه دانشمندان مسلمین است، وظیفه نویسندگان و گویندگان در بین طبقات مسلمین است این است که هشدار بدهند به این ممالک اسلامی که ما خودمان فرهنگ داریم، ما خودمان فرهنگ غنی داریم، فرهنگ ما طوری بوده است که فرهنگ ما صادر شده است به خارج که آن ها گرفتند از ما. کتبی که در ایران یا در ممالک اسلامی نوشته شده است، کتبی بوده است که آن ها گرفتند و از آن استفاده کرده اند. فرهنگ این شرق یعنی شرق اوسط که ما هستیم در آن، فرهنگ مسلمین غنی ترین فرهنگ ها بوده و هست، مع الاسف مسلمین نتوانستند از آن استفاده کنند ... اسلام همه چیز برای مسلمین آورده است، همه چیز، قرآن در آن همه چیز است لکن مع الاسف ما استفاده از آن نکرده ایم و مسلمین مهجورش کردند یعنی استفاده ای که باید از آن بکنند نکردند. باید مردم را توجه داد، گرایش داد به اسلام و قرآن(31)