فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

من از دولت ها می خواهم فرهنگ و دادگستری و سایر وزارتخانه ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی برپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند

من از دولت ها می خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق، با استقلال و فکر و اراده، باقیمانده رژیم طاغوتی را که آثارش در تمام شوون کشور ریشه دارد پاکسازی کنند و فرهنگ و دادگستری و سایر وزارتخانه ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی برپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند و به دنیا عدالت اجتماعی و استقلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را نشان دهند. از خداوند تعالی عظمت و استقلال کشور وامت اسلامی را خواستارم.(28)

من متاسفم از این که باز غربزدگی در ماها هست و ما ترس از این داریم که مبادا در روزنامه های غرب چیزی بنویسند و مثلا مجلات غرب یک کلمه ای بنویسند

آیا آن هائی که در خیابان های شهر های مختلف ایران کشته شدند این ها بشر نبودند؟ این ها حقوق ندارند؟ آیا مدعیان طرفداری از حقوق بشر نسبت به این ها که کشته شدند چرا طرفداری نمی کنند؟ چرا به ما اشکال می کنند که شما چرا دژخیمان را می کشید؟ ما در عین حال که این ها را مجرم می دانیم و باید فقط هویت آن ها ثابت بشود و باید آن ها را همین که هویتشان ثابت شد کشت. نصیری همین که هویتش ثابت شد که نصیری است باید کشت معذلک او را چند روز نگه داشتند محاکمه کردند و اقرارات او را ثابت کردند و او را کشتند. آیا جامعه حقوق بشر تصور نمی کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟ برای این که حق خواهی کنیم از بشر؟ بشرهائی که این ها کشتند، زجر دادند و از بین بردند. ما این ها رامعذلک محاکمه می کنیم ومحاکمه کردیم و لکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد وباید کشت لکن من متاسفم از این که باز غربزدگی در ماها هست و ما ترس از این داریم که مبادا در روزنامه های غرب چیزی بنویسند و مثلا مجلات غرب یک کلمه ای بنویسند. آن ها التبه با عدل و انصاف مخالفند و آن ها موافق حقوق بشر نیستند. آن ها حقوق اشخاص ابرقدرت را حفظ می کنند به اسم حقوق بشر.(29)

مصیبت بزرگ برای مسلمین همین فرهنگی است که در بین مسلمین رواج پیدا کرده است و جوان های مارا می کشاند یا به آن طرف یا به این طرف و در ایران اکثر طرف آمریکا

همین جوان هائی که شما ملاحظه می کنید که الان یا برای چین یا برای شوروی یا برای آمریکا فعالیت در ممالک مختلف و الان در ایران مخصوصا می کنند این ها بسیارشان از همین دانشگاه ها بیرون آمده اند یعنی با این تربیت بیرون آمده اند که خودتان چیزی نیستند. عمال آن ها، چه آن هائی که قلمفرسایی می کردند و غربزده بودند و چه آن هائی که در مدارس ما مشغول تربیت بودند، این ها همه این معنی را متفق الکلمه بودند که از خود ما چیزی نمی آید ما باید دنباله غرب باشیم یا دنباله شرق باشیم. مصیبت بزرگ برای مسلمین همین فرهنگی است که در بین مسلمین رواج پیدا کرده است و جوان های مارا می کشاند یا به آن طرف یا به این طرف و در ایران اکثر طرف آمریکا هستند با صورت این که ما کمونیست هستیم، برای این که بعضی هاشان که از کمونیسم خودشان را می دانستند یا خیال کردند بودند، در دربار شاه خدمت می کردند.(30)