فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

رادیو تلویزیون باید دستگاهی باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را مبارز بار بیاورد، از غربزدگی بیرون کند

اهمیت تلویزیون بیشتر از همه است، اهمیت رادیو تلویزیون بیشتر از همه است، این دستگاه ها، دستگاه های تربیتی است، باید تمام اقشار ملت با این دستگاه ها تربیت بشوند، یک دانشگاه عمومی است. دانشگاه ها، دانشگاه های موضعی است، این یک دانشگاه عمومی است،یعنی دانشگاهی است که در تمام سطح کشور گسترده است، این باید از آن عمل دانشگاه را، از آن به آن اندازه ای که می شود،استفاده کرد. باید این دستگاه، دستگاهی باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن کند، تمام را مبارز بار بیاورد، تمام را متفکر بار بیاورد، تمام این ها را مستقل بار بیاورد، آزادمنش بار بیاورد، از غربزدگی بیرون کند، استقلال به مردم بدهد. این از همه چیزهائی که در این دستگاه ها هست مهمتر است و این وظیفه دارد که با مردم، حکم معلم و شاگرد داشته باشد. اشخاص نویسنده ، اشخاص گوینده، اشخاص فهیم، اشخاص مطلع در اینجا صحبت بکنند ،فرصت به آن ها بدهند در اینجا صحبت بکنند. زیادند اشخاصی که پیشنهاد این معانی را می کنند،به این ها باید فرصت بدهند و آن ها صحبت بکنند. به جای آن چیزهائی که به درد ملت نمی خورد یا مضر به حال ملت است یک چیزهای مفید را به مردم بدهند ویک غذای مفیدی به مردم بدهند، مردم را تغذیه کنند به غذاهای صحیح، سالم(27)

من از دولت ها می خواهم فرهنگ و دادگستری و سایر وزارتخانه ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی برپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند

من از دولت ها می خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق، با استقلال و فکر و اراده، باقیمانده رژیم طاغوتی را که آثارش در تمام شوون کشور ریشه دارد پاکسازی کنند و فرهنگ و دادگستری و سایر وزارتخانه ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی برپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند و به دنیا عدالت اجتماعی و استقلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را نشان دهند. از خداوند تعالی عظمت و استقلال کشور وامت اسلامی را خواستارم.(28)

من متاسفم از این که باز غربزدگی در ماها هست و ما ترس از این داریم که مبادا در روزنامه های غرب چیزی بنویسند و مثلا مجلات غرب یک کلمه ای بنویسند

آیا آن هائی که در خیابان های شهر های مختلف ایران کشته شدند این ها بشر نبودند؟ این ها حقوق ندارند؟ آیا مدعیان طرفداری از حقوق بشر نسبت به این ها که کشته شدند چرا طرفداری نمی کنند؟ چرا به ما اشکال می کنند که شما چرا دژخیمان را می کشید؟ ما در عین حال که این ها را مجرم می دانیم و باید فقط هویت آن ها ثابت بشود و باید آن ها را همین که هویتشان ثابت شد کشت. نصیری همین که هویتش ثابت شد که نصیری است باید کشت معذلک او را چند روز نگه داشتند محاکمه کردند و اقرارات او را ثابت کردند و او را کشتند. آیا جامعه حقوق بشر تصور نمی کند که مجرم را باید کشت برای حقوق بشر؟ برای این که حق خواهی کنیم از بشر؟ بشرهائی که این ها کشتند، زجر دادند و از بین بردند. ما این ها رامعذلک محاکمه می کنیم ومحاکمه کردیم و لکن اعتقاد ما این است که مجرم محاکمه ندارد وباید کشت لکن من متاسفم از این که باز غربزدگی در ماها هست و ما ترس از این داریم که مبادا در روزنامه های غرب چیزی بنویسند و مثلا مجلات غرب یک کلمه ای بنویسند. آن ها التبه با عدل و انصاف مخالفند و آن ها موافق حقوق بشر نیستند. آن ها حقوق اشخاص ابرقدرت را حفظ می کنند به اسم حقوق بشر.(29)