فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

شما گمان نکنید که در غرب خیلی خبر هست، خودشان می گویند در غرب خبری نیست، خبرها هست لکن خبرهای رشد فکری و رشد انسانی کم است

باید معلمینی که در این فرهنگ یا در تمام قشرهای اساتید و - عرض می کنم - این ها باشد، انتخاب بشوند و اشخاص صحیح، سالم، کسانی که جوان های ما را تربیت صحیح بکنند نه این که یک تربیت انگلی بکنند، چنانچه تا حالا بنابراین بوده است که این ها را غربی بار بیاورند، غربزده کنند.
باید استقلال داشته باشید، باید هیچ توجه نداشته باشید که در غرب چه می گذرد. در غرب خیلی بد می گذرد، شما گمان نکنید که در غرب خیلی خبر هست، خودشان می گویند در غرب خبری نیست، خبرها هست لکن خبرهای رشد فکری و رشد انسانی کم است.
شما باید مستقل باشید و رشد انسانی پیدا بکنید، بچه ها را، جوان های ما را رشد انسانی بدهید. دولت باید درست توجه بکند که روسائی را که انتخاب می کنند برای دانشگاه ها، برای مدارس، معلمینی را که انتخاب می کنند آن ها برای تربیت اطفال، این ها باید متحول بشود از حال سابق و کسانی که سابق در خدمت اشخاص بیگانه بودند یا در خدمت طاغوت بودند، حال ثانیا نیایند و بچه های ما را باز به عقب برانند. اینهم یک مطلبی است که در فرهنگ بسیار مهم است و بالاخره باید فرهنگ متحول بشود به یک فرهنگ سالم، به یک فرهنگ مستقل و یک فرهنگ انسانی.(26)

رادیو تلویزیون باید دستگاهی باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را مبارز بار بیاورد، از غربزدگی بیرون کند

اهمیت تلویزیون بیشتر از همه است، اهمیت رادیو تلویزیون بیشتر از همه است، این دستگاه ها، دستگاه های تربیتی است، باید تمام اقشار ملت با این دستگاه ها تربیت بشوند، یک دانشگاه عمومی است. دانشگاه ها، دانشگاه های موضعی است، این یک دانشگاه عمومی است،یعنی دانشگاهی است که در تمام سطح کشور گسترده است، این باید از آن عمل دانشگاه را، از آن به آن اندازه ای که می شود،استفاده کرد. باید این دستگاه، دستگاهی باشد که بعد از چند سال تمام قشر ملت را روشن کند، تمام را مبارز بار بیاورد، تمام را متفکر بار بیاورد، تمام این ها را مستقل بار بیاورد، آزادمنش بار بیاورد، از غربزدگی بیرون کند، استقلال به مردم بدهد. این از همه چیزهائی که در این دستگاه ها هست مهمتر است و این وظیفه دارد که با مردم، حکم معلم و شاگرد داشته باشد. اشخاص نویسنده ، اشخاص گوینده، اشخاص فهیم، اشخاص مطلع در اینجا صحبت بکنند ،فرصت به آن ها بدهند در اینجا صحبت بکنند. زیادند اشخاصی که پیشنهاد این معانی را می کنند،به این ها باید فرصت بدهند و آن ها صحبت بکنند. به جای آن چیزهائی که به درد ملت نمی خورد یا مضر به حال ملت است یک چیزهای مفید را به مردم بدهند ویک غذای مفیدی به مردم بدهند، مردم را تغذیه کنند به غذاهای صحیح، سالم(27)

من از دولت ها می خواهم فرهنگ و دادگستری و سایر وزارتخانه ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی برپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند

من از دولت ها می خواهم که بدون وحشت از غرب و شرق، با استقلال و فکر و اراده، باقیمانده رژیم طاغوتی را که آثارش در تمام شوون کشور ریشه دارد پاکسازی کنند و فرهنگ و دادگستری و سایر وزارتخانه ها و ادارات که با فرم غربی و غربزدگی برپا شده است به شکل اسلامی متحول کنند و به دنیا عدالت اجتماعی و استقلال فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را نشان دهند. از خداوند تعالی عظمت و استقلال کشور وامت اسلامی را خواستارم.(28)