فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

من متاسفم از این اشخاص که دعوی ملیت می کنند و با اغراض ملت مخالفت می کنند

ملت عزیز! نهضت خود را حفظ کنید. ملت بزرگ! این قیام بزرگ خود را با همان عنوانی که دارد حفظ کنید ، این شعار خود را حفظ کنید، نگذارید دست های اجنبی و دست های اجنبی خواه در آن تصرف کند. من متاسفم از این اشخاص که دعوی ملیت می کنندو با اغراض ملت مخالفت می کنند. آن ها که با اسم ملیت و با اسم خلق دوستی خنجر به پشت ملت می زنند،بیدار بشوند، بدانند که یا سران آن ها سرسپرده اجانب هستند و می خواهند مسائل را برگردانند به حال اول یا بشکند طرف چپ یا بکشند طرف راست، این ها بیدار بشوند ما آن ها را نصیحت می کنیم واگر به نصیحت گوش نکنند کار دیگر می شود. آن ها که می خواهند توطئه کنند، آن ها که می خواهند منحرف کنند ملت ما را آن ها که اختلاف بیندازند بین قشرهای ملت، این ها توطئه گر هستند و ما ساکت نمی نشینیم، ما آن ها را تادیب می کنیم.(24)

ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند نه جمهوری، نه جمهوری دمکراتیک یعنی جمهوری غربی

آزادی بله، توطئه نه، آزادی بیان هست، هر که هر چه می خواهد بگوید. اسلام از اول قدرت داشته است بر رد همه حرفها و بر رد همه اکاذیب. آن قدرت باقی است، برهان ما باقی است. ما برهان داریم، ما حجت داریم. ما از - گفته های - گفتار مردم نمی ترسیم، هر که هر چه دارد بگوید لکن توطئه را نمی پذیریم، خیانت به ملت را نخواهیم پذیرفت، چنانچه نپذیرفتیم. ملت ما تاکنون آنقدر خیانت دیده است که دیگر نخواهد پذیرفت خیانت ها را. ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند نه جمهوری، نه جمهوری دمکراتیک یعنی جمهوری غربی، یعنی بی بند و باری غرب،این تقلیدها را کنار بگذارید، این غربزدگی ها را کنار بگذارید، بگذارید ملت با این مسیری که گرفته است، استقلال خودش را تمام کند وخواهد کرد انشاءالله.(25)

شما گمان نکنید که در غرب خیلی خبر هست، خودشان می گویند در غرب خبری نیست، خبرها هست لکن خبرهای رشد فکری و رشد انسانی کم است

باید معلمینی که در این فرهنگ یا در تمام قشرهای اساتید و - عرض می کنم - این ها باشد، انتخاب بشوند و اشخاص صحیح، سالم، کسانی که جوان های ما را تربیت صحیح بکنند نه این که یک تربیت انگلی بکنند، چنانچه تا حالا بنابراین بوده است که این ها را غربی بار بیاورند، غربزده کنند.
باید استقلال داشته باشید، باید هیچ توجه نداشته باشید که در غرب چه می گذرد. در غرب خیلی بد می گذرد، شما گمان نکنید که در غرب خیلی خبر هست، خودشان می گویند در غرب خبری نیست، خبرها هست لکن خبرهای رشد فکری و رشد انسانی کم است.
شما باید مستقل باشید و رشد انسانی پیدا بکنید، بچه ها را، جوان های ما را رشد انسانی بدهید. دولت باید درست توجه بکند که روسائی را که انتخاب می کنند برای دانشگاه ها، برای مدارس، معلمینی را که انتخاب می کنند آن ها برای تربیت اطفال، این ها باید متحول بشود از حال سابق و کسانی که سابق در خدمت اشخاص بیگانه بودند یا در خدمت طاغوت بودند، حال ثانیا نیایند و بچه های ما را باز به عقب برانند. اینهم یک مطلبی است که در فرهنگ بسیار مهم است و بالاخره باید فرهنگ متحول بشود به یک فرهنگ سالم، به یک فرهنگ مستقل و یک فرهنگ انسانی.(26)