فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

آن ها که می خواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، آن ها غربزدگانی هستند که نمی فهمند چه می گویند

نباید ابهامی در قضایا باشد، اگر چنانچه ابهامی در قضایا باشد یا بخواهد منحرف کنند این نهضت اسلامی ما را، منتهی به شکست خواهد شد، خیانت به ملت است، خیانت به اسلام است. آن ها که درصدد هستند این نهضت را منحرف کنند از جهت اسلامیت، آن ها بدانند که خائن بر اسلام هستند، خائن بر ملت هستند. امروز باید شعار همان شعار اسلامی باشد ، جمهوری اسلامی. آن ها که اصرار دارند اسلام را از کنار جمهوری کنار بگذارند ، این ها خائنانی هستند که در ملت می خواهند اختلاف ایجاد کنند. آن ها که می خواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، آن ها غربزدگانی هستند که نمی فهمند چه می گویند. آن ها که در نوشتجات خودشان دم از دموکراتیک می زنند، این ها یا جاهلند و نمی فهمند چه می کنند، یاعامدند و خائن.
مطبوعات تجدید نظر بکنند در نوشته های خود، قلمداران تجدید نظر بکنند در نوشته های خود، بگذارند ملت به همین راهی که می رود، همین مسیری را که به پیروزی رسیده است به آخر برسانند. این ها مگر با اسلام دشمن اند؟ این ها مگر با ملت اسلام دشمن اند؟ این ها مگر با کشور خودشان دشمن اند که می خواهند منحرف کنند؟ ملت ایران منحرف نخواهد شد.(23)

من متاسفم از این اشخاص که دعوی ملیت می کنند و با اغراض ملت مخالفت می کنند

ملت عزیز! نهضت خود را حفظ کنید. ملت بزرگ! این قیام بزرگ خود را با همان عنوانی که دارد حفظ کنید ، این شعار خود را حفظ کنید، نگذارید دست های اجنبی و دست های اجنبی خواه در آن تصرف کند. من متاسفم از این اشخاص که دعوی ملیت می کنندو با اغراض ملت مخالفت می کنند. آن ها که با اسم ملیت و با اسم خلق دوستی خنجر به پشت ملت می زنند،بیدار بشوند، بدانند که یا سران آن ها سرسپرده اجانب هستند و می خواهند مسائل را برگردانند به حال اول یا بشکند طرف چپ یا بکشند طرف راست، این ها بیدار بشوند ما آن ها را نصیحت می کنیم واگر به نصیحت گوش نکنند کار دیگر می شود. آن ها که می خواهند توطئه کنند، آن ها که می خواهند منحرف کنند ملت ما را آن ها که اختلاف بیندازند بین قشرهای ملت، این ها توطئه گر هستند و ما ساکت نمی نشینیم، ما آن ها را تادیب می کنیم.(24)

ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند نه جمهوری، نه جمهوری دمکراتیک یعنی جمهوری غربی

آزادی بله، توطئه نه، آزادی بیان هست، هر که هر چه می خواهد بگوید. اسلام از اول قدرت داشته است بر رد همه حرفها و بر رد همه اکاذیب. آن قدرت باقی است، برهان ما باقی است. ما برهان داریم، ما حجت داریم. ما از - گفته های - گفتار مردم نمی ترسیم، هر که هر چه دارد بگوید لکن توطئه را نمی پذیریم، خیانت به ملت را نخواهیم پذیرفت، چنانچه نپذیرفتیم. ملت ما تاکنون آنقدر خیانت دیده است که دیگر نخواهد پذیرفت خیانت ها را. ملت ما خون داده است تا جمهوری اسلامی وجود پیدا کند نه جمهوری، نه جمهوری دمکراتیک یعنی جمهوری غربی، یعنی بی بند و باری غرب،این تقلیدها را کنار بگذارید، این غربزدگی ها را کنار بگذارید، بگذارید ملت با این مسیری که گرفته است، استقلال خودش را تمام کند وخواهد کرد انشاءالله.(25)