فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی

آن ها که در نوشته هایشان از جمهوری دم می زنند، جمهوری فقط، یعنی اسلام نه، آن هایی که آن ها می خواهند باز همان مصائب را با فرم دیگر برای ما به بار بیاورند. آن ها اصلا در این نهضت دخالت نداشتند، آن ها که امروز به خیال خودشان می خواهند سر سفره آماده بنشینند، در این نهضت بهیچوجه دخالت نداشتند. این نهضت را شما ها، این نهضت را طبقه محصل، طبقه کارگر، دهقان، بازاری، این نهضت را این ها به بار آوردند و این ها حق دارند. آن ها که در خارج بودند و برای میوه چینی آمده اند و آن ها که در صدرهای بالا نشستند و منظره ها را نگاه کردند یا کمک کردند به رژیم و حالا به صورت انقلابی در آمده اند، آن ها را نپدیرید و نمی پذیریم، آن ها که قلم های مسموم را گرفته اند و بر خلاف اسلام چیز می نویسند و ملی و دموکراتیک و این حرف ها را به میان می آورند، از آن ها نپذیرند. ملت ما یکپارچه خواهان جمهوری اسلامی است ما اسلامی را می خواهیم، ملت ما اسلام را می خواهد.(22)

آن ها که می خواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، آن ها غربزدگانی هستند که نمی فهمند چه می گویند

نباید ابهامی در قضایا باشد، اگر چنانچه ابهامی در قضایا باشد یا بخواهد منحرف کنند این نهضت اسلامی ما را، منتهی به شکست خواهد شد، خیانت به ملت است، خیانت به اسلام است. آن ها که درصدد هستند این نهضت را منحرف کنند از جهت اسلامیت، آن ها بدانند که خائن بر اسلام هستند، خائن بر ملت هستند. امروز باید شعار همان شعار اسلامی باشد ، جمهوری اسلامی. آن ها که اصرار دارند اسلام را از کنار جمهوری کنار بگذارند ، این ها خائنانی هستند که در ملت می خواهند اختلاف ایجاد کنند. آن ها که می خواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، آن ها غربزدگانی هستند که نمی فهمند چه می گویند. آن ها که در نوشتجات خودشان دم از دموکراتیک می زنند، این ها یا جاهلند و نمی فهمند چه می کنند، یاعامدند و خائن.
مطبوعات تجدید نظر بکنند در نوشته های خود، قلمداران تجدید نظر بکنند در نوشته های خود، بگذارند ملت به همین راهی که می رود، همین مسیری را که به پیروزی رسیده است به آخر برسانند. این ها مگر با اسلام دشمن اند؟ این ها مگر با ملت اسلام دشمن اند؟ این ها مگر با کشور خودشان دشمن اند که می خواهند منحرف کنند؟ ملت ایران منحرف نخواهد شد.(23)

من متاسفم از این اشخاص که دعوی ملیت می کنند و با اغراض ملت مخالفت می کنند

ملت عزیز! نهضت خود را حفظ کنید. ملت بزرگ! این قیام بزرگ خود را با همان عنوانی که دارد حفظ کنید ، این شعار خود را حفظ کنید، نگذارید دست های اجنبی و دست های اجنبی خواه در آن تصرف کند. من متاسفم از این اشخاص که دعوی ملیت می کنندو با اغراض ملت مخالفت می کنند. آن ها که با اسم ملیت و با اسم خلق دوستی خنجر به پشت ملت می زنند،بیدار بشوند، بدانند که یا سران آن ها سرسپرده اجانب هستند و می خواهند مسائل را برگردانند به حال اول یا بشکند طرف چپ یا بکشند طرف راست، این ها بیدار بشوند ما آن ها را نصیحت می کنیم واگر به نصیحت گوش نکنند کار دیگر می شود. آن ها که می خواهند توطئه کنند، آن ها که می خواهند منحرف کنند ملت ما را آن ها که اختلاف بیندازند بین قشرهای ملت، این ها توطئه گر هستند و ما ساکت نمی نشینیم، ما آن ها را تادیب می کنیم.(24)