فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این ها می خواهند،... دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی است به آن بدهند . شما باید بیدار باشید

این ها می خواهند یک جمهوری را در اینجا ایجاد کنند که اسلام نباشد یا جمهوری دمکراتیک را که باز اسلام در کار نباشد یا جمهوری دمکراتیک اسلامی، دمکراتیک را که باز یک رنگ غربی به آن بدهند . شما باید بیدار باشید و جز جمهوری اسلام به هیچ چیز رای ندهید. شما که الان مخابرات در دست شما هست باید با مخابرات خودتان این مطالب را برسانید و هر قدر که می توانید، به هرجا که می توانید برسانید، برسانید که اگر چنانچه تزلزل در این امر حاصل بشود و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود، ممکن است اجانب ببرند. اگر اجانب در این قضیه غالب بشوند خدای نخواسته،باید ما برگردیم به حال اول و بدتر از آن.امروز آن ها فهمیدند که با اسلام و وحدت کلمه ملت، آن ها شکست خورده اند، آن ها احساس شکست د رخودشان کرده اند و اگر خدای نخواسته در این امر سستی بشود، آن ها قطع می کنند ریشه های ما و ریشه اسلام را. شما بیدار باشید برادران من، با هم متحد باشید، همصدا باشید، همه با هم جمهوری اسلامی. خداوند همه شما را تایید کند. خداوند به همه شما توفیق عنایت کند. همه سالم و صحیح باشید. خداوند ملت ما و کشور ما را از شر اجانب نجات بدهد و تمام شمارا سعادتمند کند.(21)

جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی

آن ها که در نوشته هایشان از جمهوری دم می زنند، جمهوری فقط، یعنی اسلام نه، آن هایی که آن ها می خواهند باز همان مصائب را با فرم دیگر برای ما به بار بیاورند. آن ها اصلا در این نهضت دخالت نداشتند، آن ها که امروز به خیال خودشان می خواهند سر سفره آماده بنشینند، در این نهضت بهیچوجه دخالت نداشتند. این نهضت را شما ها، این نهضت را طبقه محصل، طبقه کارگر، دهقان، بازاری، این نهضت را این ها به بار آوردند و این ها حق دارند. آن ها که در خارج بودند و برای میوه چینی آمده اند و آن ها که در صدرهای بالا نشستند و منظره ها را نگاه کردند یا کمک کردند به رژیم و حالا به صورت انقلابی در آمده اند، آن ها را نپدیرید و نمی پذیریم، آن ها که قلم های مسموم را گرفته اند و بر خلاف اسلام چیز می نویسند و ملی و دموکراتیک و این حرف ها را به میان می آورند، از آن ها نپذیرند. ملت ما یکپارچه خواهان جمهوری اسلامی است ما اسلامی را می خواهیم، ملت ما اسلام را می خواهد.(22)

آن ها که می خواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، آن ها غربزدگانی هستند که نمی فهمند چه می گویند

نباید ابهامی در قضایا باشد، اگر چنانچه ابهامی در قضایا باشد یا بخواهد منحرف کنند این نهضت اسلامی ما را، منتهی به شکست خواهد شد، خیانت به ملت است، خیانت به اسلام است. آن ها که درصدد هستند این نهضت را منحرف کنند از جهت اسلامیت، آن ها بدانند که خائن بر اسلام هستند، خائن بر ملت هستند. امروز باید شعار همان شعار اسلامی باشد ، جمهوری اسلامی. آن ها که اصرار دارند اسلام را از کنار جمهوری کنار بگذارند ، این ها خائنانی هستند که در ملت می خواهند اختلاف ایجاد کنند. آن ها که می خواهند کلمه دموکراتیک را بر این عبارت اضافه کنند، آن ها غربزدگانی هستند که نمی فهمند چه می گویند. آن ها که در نوشتجات خودشان دم از دموکراتیک می زنند، این ها یا جاهلند و نمی فهمند چه می کنند، یاعامدند و خائن.
مطبوعات تجدید نظر بکنند در نوشته های خود، قلمداران تجدید نظر بکنند در نوشته های خود، بگذارند ملت به همین راهی که می رود، همین مسیری را که به پیروزی رسیده است به آخر برسانند. این ها مگر با اسلام دشمن اند؟ این ها مگر با ملت اسلام دشمن اند؟ این ها مگر با کشور خودشان دشمن اند که می خواهند منحرف کنند؟ ملت ایران منحرف نخواهد شد.(23)