فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم

همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم، ما سالهای طولانی زیر بار غرب بودیم، زیر بار آمریکا بودیم، سالهای متمادی مانوس شدیم ما، اصلا قلوبمان، قلوب - هی - غربی است، متبدل شدیم به یک انسان غربی و به این زودی نمی توانید شما بر گردید لکن همت کنید، برگردید.
شما حالا می خواهید بگوئید روی پای خودمان می خواهیم بایستیم، باز هم رنگ غرب؟! حالائی که می گویید روی پای خودمان باز هم جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی؟!(18)

ما قوانینمان قوانین اسلام است، قوانین غنی اسلام است. همه چیز باید متحول بشود

مستقلیم و می خواهیم مستقل باشیم، ما اسلام است مذهبمان. ما قوانینمان قوانین اسلام است، قوانین غنی اسلام است. همه چیز باید متحول بشود. حضرت امیر در آن فرمایششان که من حافظه ندارم که یادم بماند مطلب که:
« مثل این که شما را مُتبدّل می کنند، مثل این که از ته بالا بیاید، از ته پائین بیاید مثل دیگی که کمچه به آن می زنند که آنچه زیرش رو بشود، رویش زیربشود.»(19)

مُتشبّث بشوید به اسلام، متحول کنید خودتان را، نقطه اول این است که خود انسان متحول بشود، خود انسان از غربزدگی بیرون بیاید

باید متحول بشوید، همین تحولی که ملت ما در ظرف مدت کمی پیدا کرد، یک نحو تحول معجزه آسا که یک روز از پاسبان حساب می برد، بازارهای بزرگ ما از پاسبان حساب می بردند،یک روزی هم از شخص اول مملکت حساب نبردند، یک روز جرات نمی کردند که توی خانه شان اسم شاه را به ناگواری ببرند، یک روز هم در خیابان ها ریختند و گفتند مرگ بر این. همچو متحول شد، کی این کار را کرد؟ اسلام، قوت ایمان و الا انسان که نمی تواند این کار را بکند، کار من و تو و این ها نیست که، کار اسلام است. متشبث بشوید به اسلام، متحول کنید خودتان را، اول باید، نقطه اول این است که خود انسان متحول بشود، خود انسان از غربزدگی بیرون بیاید .باید حتما ما وزارتخانه هایمان آن طور تشریفات داشته باشد که هر کسی تویش برود خیال کند که در یک جائی غیر از ایران است، یک جای دیگری است، یک بساط دیگری است؟!(20)