فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

آن هایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند این ها از اسلام اطلاع ندارند

اینقدر ضعیف النفس نباشید، ما قانون غنی داریم، ما قانون الهی داریم. آن هایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند این ها از اسلام اطلاع ندارند. آن هایی که می گویند نمی شود اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای این که اسلام را نشناخته اند، نمی فهمند چه می گویند(17)

همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم

همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم، ما سالهای طولانی زیر بار غرب بودیم، زیر بار آمریکا بودیم، سالهای متمادی مانوس شدیم ما، اصلا قلوبمان، قلوب - هی - غربی است، متبدل شدیم به یک انسان غربی و به این زودی نمی توانید شما بر گردید لکن همت کنید، برگردید.
شما حالا می خواهید بگوئید روی پای خودمان می خواهیم بایستیم، باز هم رنگ غرب؟! حالائی که می گویید روی پای خودمان باز هم جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی؟!(18)

ما قوانینمان قوانین اسلام است، قوانین غنی اسلام است. همه چیز باید متحول بشود

مستقلیم و می خواهیم مستقل باشیم، ما اسلام است مذهبمان. ما قوانینمان قوانین اسلام است، قوانین غنی اسلام است. همه چیز باید متحول بشود. حضرت امیر در آن فرمایششان که من حافظه ندارم که یادم بماند مطلب که:
« مثل این که شما را مُتبدّل می کنند، مثل این که از ته بالا بیاید، از ته پائین بیاید مثل دیگی که کمچه به آن می زنند که آنچه زیرش رو بشود، رویش زیربشود.»(19)