فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم غربی پیدا کنیم

من باید به مصادر امور بگویم که، اخطار کنم که اینقدر ضعف نفس به خرج ندهید، دنبال این نباشید که فرم غربی پیدا کنیم .بیچارگی ما این است که دنبال این هستیم که فرم غربی پیدا کنیم ، دادگستری ما دادگستری غربی باشد،قوانین ما، قوانین غربی باشد.(16)

آن هایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند این ها از اسلام اطلاع ندارند

اینقدر ضعیف النفس نباشید، ما قانون غنی داریم، ما قانون الهی داریم. آن هایی که فرم غربی را بر فرم الهی ترجیح می دهند این ها از اسلام اطلاع ندارند. آن هایی که می گویند نمی شود اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای این که اسلام را نشناخته اند، نمی فهمند چه می گویند(17)

همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم

همه درد و بلای ما این است که ما غربزده هستیم، ما سالهای طولانی زیر بار غرب بودیم، زیر بار آمریکا بودیم، سالهای متمادی مانوس شدیم ما، اصلا قلوبمان، قلوب - هی - غربی است، متبدل شدیم به یک انسان غربی و به این زودی نمی توانید شما بر گردید لکن همت کنید، برگردید.
شما حالا می خواهید بگوئید روی پای خودمان می خواهیم بایستیم، باز هم رنگ غرب؟! حالائی که می گویید روی پای خودمان باز هم جمهوری دموکراتیک یعنی جمهوری غربی؟!(18)