فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد این مملکت اسلامی پیوسته به غیر نباشد، تحت نفوذ غیر نباشد

اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد این مملکت اسلامی پیوسته به غیر نباشد، تحت نفوذ غیر نباشد. حکومت اسلامی اگر چنانچه تاسیس بشود، نمی خواهد که آثار تمدن را از بین ببرد، با دانشگاه مخالف نیست،با علم مخالف نیست، قرآن پر این است که تفسیر، تعبیر، علم را از آن تعریف می کند و - عرض می کنم که - احادیث ما از علم آنقدر تعریف می کنند، از عالم آنقدر تعریف می کنند، آنوقت ما بگوییم که با علم مخالفند، خیر با این نحو علمی که شما دارید ما مخالفیم، با این نحو تربیت و تعلیمی که شماها می خواهید ما را تربیت کنید، با این ما مخالفیم(13)

ما باید عقاید استعماری را با هر شکل و فرمش در نطفه خفه کنیم و ایمان مردم را که ابرقدرت ها را به زانو در آورد از آنان جدا نسازیم

در مطبوعات که بعد از انقلاب اسلامی خود را در خدمت انقلاب و مسیر ملت معرفی می کنند، مطالب و مقالاتی درج می شود که بر خلاف مسیر انقلاب اسلامی است و این موجب نارضایتی و ناراحتی ملت را فراهم نموده، کرارا مراجعه می شود که اینجانب اقدامی بنمایم. من متاسفم از این امر. به آنان و جمیع رسانه های تبلیغاتی نصیحت می کنم که این جانبازی والای ملت بود که با اتکال به اسلام و قوت ایمان به خدای متعال شما را از آن اسارت و نکبت پنجاه ساله رهائی بخشید. اکنون سزاوار نیست که خلاف رضای ملت رنجدیده و بر خلاف انقلاب اسلامی سمپاشی هائی بکنید که نفع آن را جز اجانب و چپاولگران و خدمتگزاران آن ها احدی نبرد. من نصیحت خود را تکرار می کنم و صلاح مطبوعات را در آن می دانم که تحت تاثیر راست و چپ و شرق و غرب واقع نشده و خود را در مسیر انقلاب اسلامی قرار دهند. شما خود بهتر از هر کس باید بدانید که ملت قیام کرده است تا غبار فرهنگ های استعماری را از خود بزداید. ما باید عقاید استعماری را با هر شکل و فرمش در نطفه خفه کنیم و ایمان مردم را که ابرقدرت ها را به زانو در آورد از آنان جدا نسازیم.(14)

من از روزگار سیاه اختناق و اسارت بیمناکم. من از این گرایش - های غربی و شرقی متاسفم

امیدوارم نصیحت این درد چشیده را بشنوید، چنانچه این نصیحت را به آن جوانان و طبقه ای که در این موقع حساس موجب تفرقه می شوند، می کنم. من خوف آن را دارم که این تفرقه اندازی ها به ضرر ملت رنج دیده و زیان خود آنان تمام شود.
من از روزگار سیاه اختناق و اسارت بیمناکم.
من از این گرایش های غربی و شرقی متاسفم.
فرزندان من! به آغوش اسلام برگردید و از فرهنگ غنی اسلام بهره بردارید، گول آنانی را که جز مکیدن خون ملت های مستضعف مقصدی ندارند نخورید و از مسیر انقلاب اسلامی خارج نشوید که خیر شما و ملت شما در آن است(15)