فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

تمام چهارچوب های پوسیده و بی محتوایی را که در طول این پنجاه سال مردم را به غربزدگی کشانده است خراب می کنیم

سئوال: چه تغییراتی در نظر دارید که درایران آینده بدهید؟
جواب: خرابی هائی که شاه کرده ترمیم می کنیم و نقائصی که اصولا از نظام شاهنشاهی به وجود آمده است اصلاح می کنیم و تمام چهارچوب های پوسیده و بی محتوایی را که در طول این پنجاه سال مردم را به غربزدگی کشانده است خراب می کنیم و حکومتی مبتنی برعدل و انصاف نسبت به همه اقشار وطن می سازیم و از مردم می خواهیم تا بر پایه های اسلامی خویش تکیه زنند و بر غرب و غربزدگان که موجب نابودی فرهنگ آنان شده است پشت پا زنند. خود را از وابستگی نظامی ، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به هر وسیله شده است نجات می دهیم، البته خوب می دانیم که با چه گرفتاری هائی روبرو(11)

دانشگاه اگر یک دانشگاه صحیحِ مستقلی که ماها می خواهیم باشد، از این دانشگاه رجال بزرگ بیرون می آید

دانشگاه اگر یک دانشگاه صحیحِ مستقلی که ماها می خواهیم باشد، از این دانشگاه رجال بزرگ بیرون می آید، از این ها رجالی بیرون می آید که بعد در مقابل آن هایی که می خواهند تعدی به مملکت ما بکنند و همه مخازن ما را ببرند در مقابل آن ها می ایستند و آن ها چون نمی خواهند یک همچو چیزی بشود، این ها را آن طور بار می آوردند و اگر توانستند غربزده آن ها را بار می آوردند یعنی طوری می کنند، طوری این مسائل غرب را برای آن ها طرح می کنند، طوری آن ها را تحت تاثیر قرار می دهند که این ها از خودشان بکلی بیخود می شوند و پیوسته به آن ها می شوند یعنی عمال آن ها می شوند یعنی ما، فرض کنید که اگر چنانچه این نحو تربیت باشد، بعد از چند وقت دیگر (تا حالا هم همین طورها بوده)اگر یک رجالی داشتیم که این ها می خواستند یک کاری بکنند، کارهایی می کردند که به نفع آن ها بوده نه کارهایی می کردند که به نفع خودشان باشد برای این که این ها به طوری محو شده اند در آن تربیت و تعلیم آمریکا، خارجی ها، و به طوری این ها را در نظر این ها بزرگ کرده اند که دیگر همه ماثر خودشان و همه چیزهایی که مربوط به خودشان است، همه این ها را فراموش می کنند و توجه شان به خودشان از بین می رود و متوجه به غرب می شوند و هر چه مربوط به آن هاست به آن توجه می کنند.(12)

اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد این مملکت اسلامی پیوسته به غیر نباشد، تحت نفوذ غیر نباشد

اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد این مملکت اسلامی پیوسته به غیر نباشد، تحت نفوذ غیر نباشد. حکومت اسلامی اگر چنانچه تاسیس بشود، نمی خواهد که آثار تمدن را از بین ببرد، با دانشگاه مخالف نیست،با علم مخالف نیست، قرآن پر این است که تفسیر، تعبیر، علم را از آن تعریف می کند و - عرض می کنم که - احادیث ما از علم آنقدر تعریف می کنند، از عالم آنقدر تعریف می کنند، آنوقت ما بگوییم که با علم مخالفند، خیر با این نحو علمی که شما دارید ما مخالفیم، با این نحو تربیت و تعلیمی که شماها می خواهید ما را تربیت کنید، با این ما مخالفیم(13)