فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

حکومت اسلامی و خواست ملت ما برای همین است که نفوذ غرب و همه کشورها را در ایران از بین ببرد

سئوال: شما نفوذ غرب بخصوص آمریکا را مذموم شمرده اید، این نفوذ چگونه می تواند محدود شود اگر ایران به این ترتیب کنونی به فنون و تکنولوژی غربی وابسته است و غرب هم احتیاج مبرمی به نفت خام شما دارد؟
جواب: حکومت اسلامی و خواست ملت ما برای همین است که نفوذ غرب و همه کشورها را در ایران از بین ببرد. وقتی یک ملت با تمام اقشارآن برای یک هدف قیام کردند، هیچ نفوذی نمی تواند خلاف آن را تحمیل کند.(9)

ملت ایران با داشتن مکتبی مترقی چون اسلام، دلیلی ندارد که برای پیشرفت و تعالی خود از الگوهای غربی و یا کشورهای کمونیست تقلید کند

سئوال: به گفته شاه قرار است ایران ظرف 20 سال آینده به یک کشور صددرصد غربی تبدیل شود. این موضوع، هم به دموکراسی غربی (صرفنظر از احزاب کمونیست) و هم به شرائط تولید و سطح زندگی در غرب دلالت دارد، آیا به نظر شما این مساله آینده مطلوبی برای ایران در بر دارد؟ و شما چه راه حلی پیشنهاد می کنید؟
جواب: شاه برای اغفال مردم از اینگونه حرف ها بسیار گفته و می گوید و امروز در ایران و در بسیاری از کشورها برای کسی کمترین تردیدی باقی نمانده است که شاه برای سرپوش گذاشتن بر روی جنایات و نیز شکست های پی درپی خود متوسل به چنین دروغ پردازی ها میشود. گذشته از این ملت ایران با داشتن مکتبی مترقی چون اسلام، دلیلی ندارد که برای پیشرفت و تعالی خود از الگوهای غربی و یا کشورهای کمونیست تقلید کند.(10)

تمام چهارچوب های پوسیده و بی محتوایی را که در طول این پنجاه سال مردم را به غربزدگی کشانده است خراب می کنیم

سئوال: چه تغییراتی در نظر دارید که درایران آینده بدهید؟
جواب: خرابی هائی که شاه کرده ترمیم می کنیم و نقائصی که اصولا از نظام شاهنشاهی به وجود آمده است اصلاح می کنیم و تمام چهارچوب های پوسیده و بی محتوایی را که در طول این پنجاه سال مردم را به غربزدگی کشانده است خراب می کنیم و حکومتی مبتنی برعدل و انصاف نسبت به همه اقشار وطن می سازیم و از مردم می خواهیم تا بر پایه های اسلامی خویش تکیه زنند و بر غرب و غربزدگان که موجب نابودی فرهنگ آنان شده است پشت پا زنند. خود را از وابستگی نظامی ، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به هر وسیله شده است نجات می دهیم، البته خوب می دانیم که با چه گرفتاری هائی روبرو(11)