فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

فرهنگ استعماری، جوان استعماری تحویل مملکت می دهد

اگر فرهنگ ناصالح شد این جوان هایی که تربیت میشوند به این تربیت های فرهنگ ناصالح، این ها در آتیه فساد ایجاد می کنند. فرهنگ استعماری، جوان استعماری تحویل مملکت می دهد. فرهنگی که با نقشه دیگران درست می شود و اجانب برای ما نقشه کشی می کنند و با صورت فرهنگ می خواهند تحویل جامعه ما بدهند، این فرهنگ، فرهنگ استعماری و انگلی است و این فرهنگ از همه چیزها حتی از این اسلحه این قلدرها بدتر است. این قلدرها اسلحه شان بعد از چند وقت می شکند وحالا هم شکسته اما وقتی فرهنگ فاسد شد جوان های ما که زیر بنای تاسیس همه چیز هستند، از دست ما می روند و انگل بار می آیند، غربزده بار می آیند، این ها را از همان اول، همان کلاس های اول توی ذهنهایشان هی مطالبی می کنند تا برسندبه آن بالا. اگر فرهنگ، فرهنگ صحیح باشد جوان های ما صحیح بار می آیند.(6)

آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد

سئوال: شما می خواهید چه نوع رژیمی را جانشین نظام کنونی سازید؟ آیا شما تمدن اسلامی را با تمدن غربی کنونی ناسازگار می دانید؟
جواب: رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی هائی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی ای که ما می خواهیم به وجود آوریم، در غرب وجود ندارد. دموکراسی اسلام،کاملتر از دموکراسی غرب است.(7)

اصولا رژیم پهلوی از بدو تحمیل به ملت ایران از هر گونه نوگرائی واقعی جلوگیری نموده است

سئوال: درباره کوشش شاه برای این که زندگی عمومی را با بعضی از جنبه های نوگرائی غربی منطبق کند چه نظر دارید؟
جواب: اصولا رژیم پهلوی از بدو تحمیل به ملت ایران از هر گونه نوگرائی واقعی جلوگیری نموده است و وابستگی همه جانبه و ور شکستگی اقتصادی ایران از دلائل بارز ارتجاعی بودن این رژیم است.(8)