فهرست کتاب


مُنافقین در کلام و پیام نورانی امام خمینی قدّس سرّه الشّریف

مرکز غدیر‏‏‏

بدترین انحراف این است که انسان در ظاهر یک جوری نمایش دهد که واقعش برخلاف اوست. این نفاق است و نفاق از بدترین خبرهایی است که در قرآن مجید آمده

بدترین انحراف این است که انسان در ظاهر یک جوری نمایش دهد که واقعش برخلاف اوست. این نفاق است و نفاق از بدترین خبرهایی است که در قرآن مجید آمده. برای خود منافقین بخصوص یک سوره آمده است و برای غیر منافقین بالخصوص سوره نیست. البته برای کفار آمده که کفار منافقین هم هستند. بنابر این آنقدری که اسلام تکیه کرده است بر این که منافقین را از بین ببرد یا اصلاحشان کند، برای کفار این طور نیست. انسان می داند با آدم کافر چه بکند، اما با منافقین نمی داند چه کند. زمان پیغمبر هم همین طور بوده است. و در اسلام از منافقین بیشتر تکذیب شده است و منافق اوضح مصادیق کفر است. (25)
امام خمینی «قدس سره»:
زمان رسول الله «صلی الله علیه وآله»صلی الله علیه وآله وسلم آن همه گرفتاری ها و جنگ ها و آن مخالفت ها بود و نشد که حکومت به طور دلخواهی که ایشان می خواهند، متحقق بشود. در زمان سایر ائمه «علیهم السلام»، ائمه «علیهم السلام» هم، حتی زمان حضرت امیر که مواجه بود با آن جنگ های داخلی و آن منافق هایی که از کفار بدتر هستند و نگذاشتند حکومت شکل بگیرد به طوری که دلخواه باشد. اگر گذاشته بودند، مهلت داده بودند، ولو در یک دوره کوتاهی حکومت تحقق پیدا کرده بود، آن الگویی که آنها به عالم نشان می دادند، برای بشر تا آخر یک درس بزرگی بود و ما باید متاسف باشیم برای این امر که محروم شدیم از یک همچو برکت بزرگی.
صحیفه نور جلد 19 صفحه 26

...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
2) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
3) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
4) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
5) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
6) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
7) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
8) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
9) صحیفه نور جلد 7 صفحه 108
10) صحیفه نور جلد 8 صفحه 232
11) صحیفه نور جلد 8 صفحه 264
12) صحیفه نور جلد 8 صفحه 264
13) صحیفه نور جلد 8 صفحه 264
14) صحیفه نور جلد 8 صفحه 264
15) صحیفه نور جلد 10 صفحه 284
16) صحیفه نور جلد 10 صفحه 284
17) صحیفه نور جلد 10 صفحه 284
18) صحیفه نور جلد 11 صفحه 153
19) صحیفه نور جلد 12 صفحه 192
20) صحیفه نور جلد 12 صفحه 192
21) صحیفه نور جلد 12 صفحه 192
22) صحیفه نور جلد 12 صفحه 192
23) صحیفه نور جلد 14 صفحه 169
24) صحیفه نور جلد 15 صفحه 220
25) صحیفه نور جلد 17 صفحه 132