فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س 1 - بازی های سرگرم کننده ولی بدون شرط بندی؛ مانند شطرنج و تخته نرد و غیره، چگونه است؟
ج - بازی با آلات قمار، مطلقاً حرام است.
2 - اگر شطرنج، آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده باشد و چون امروزه، تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد، بازی با آن چه صورتی دارد؟
ج - بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد(1294).

ریش تراشی

س 1 - آیا تراشیدن ریش با ماشین برقی از نظر شرع مقدس اسلام حرام است یا نه؟
ج - ریش تراشیدن خواه با تیغ باشد یا با ماشین، حرام است علی الاحوط(1295).
س 2 - کوتاه کردن ریش با ماشینهای معمولی دستی تا حدود یک میلی متر چگونه است؟
ج - بنابر احتیاط باید طوری باشد که صدق ریش کند(1296).
س 3 - کسانی هستند که ریش را تمام نمی گذارند، به قول غربیها پروفسوری است، آیا مقدار تراشیده شده، فعل حرام است یا خیر؟
ج - تراشیدن بعض ریش حکم تراشیدن تمام آن را دارد(1297).

عقیم سازی

جلوگیری از بارداری با شرایط ذیل اشکال ندارد:
با رضایت شوهر باشد.
برای بن مضر نباشد و عضوی از بین نرود.
موجب عقیم شدن زن نشود.
موجب لمس و نگاه حرام نباشد؛ یعنی اگر برای جلوگیری لازم باشد پزشک - زن یا مرد - عورت او را ببیند یا مرد نامحرم جایی از بدن او را ببیند یا لمس کند، جایز نیست (مگر در حال ناچاری)(1298).