فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

قمار

هر نوع بازی، که در آن شرط کنند شخص برنده از کسی که بازی را باخته پول یا چیز دیگری بگیرد، قمار و حرام است، به جز در مسابقات اسب دوانی (سبق) و تیر اندازی (رمایه)(1291).
انجام مسابقه - ورزشی یا غیر آن - اگر همراه با حرام نباشد، از نظر اسلام بی اشکال و گاهی مطلوب و پسندیده است. آنچه موجب حرمت مسابقات می شود، معمولاً دو امر است:
1 - به کار گرفتن ابزار قمار در مسابقات.
2 - شرط برد و باخت و گرفتن چیزی از طرف مقابل(1292).
بنابراین، احکام مسابقات و بازیها را می توان اینگونه خلاصه کرد:

بازی

1 - با ابزار قمار - حرام، چه بدون برد و باخت و چه با آن.
2 - بدون ابزار قمار
1 - بدون برد و باخت - جایز.
2 - با برد و باخت - حرام(1293).

استفتاء

س 1 - بازی های سرگرم کننده ولی بدون شرط بندی؛ مانند شطرنج و تخته نرد و غیره، چگونه است؟
ج - بازی با آلات قمار، مطلقاً حرام است.
2 - اگر شطرنج، آلت قمار بودن خود را به کلی از دست داده باشد و چون امروزه، تنها به عنوان یک ورزش فکری از آن استفاده گردد، بازی با آن چه صورتی دارد؟
ج - بر فرض مذکور اگر برد و باختی در بین نباشد اشکال ندارد(1294).