فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

استفتاء

س 1 - کسی که سحر ساحر را باطل می کند و شخصی را نجات می دهد، آیا این کار حرام است و گناه دارد یا خیر؟
ج - اگر سحر می کند جایز نیست و اگر حفظ نفس یا واجب دیگری بر آن موقوف باشد، با ملاحظه اهمیت واجب دیگر مانع ندارد(1290).

قمار

هر نوع بازی، که در آن شرط کنند شخص برنده از کسی که بازی را باخته پول یا چیز دیگری بگیرد، قمار و حرام است، به جز در مسابقات اسب دوانی (سبق) و تیر اندازی (رمایه)(1291).
انجام مسابقه - ورزشی یا غیر آن - اگر همراه با حرام نباشد، از نظر اسلام بی اشکال و گاهی مطلوب و پسندیده است. آنچه موجب حرمت مسابقات می شود، معمولاً دو امر است:
1 - به کار گرفتن ابزار قمار در مسابقات.
2 - شرط برد و باخت و گرفتن چیزی از طرف مقابل(1292).
بنابراین، احکام مسابقات و بازیها را می توان اینگونه خلاصه کرد:

بازی

1 - با ابزار قمار - حرام، چه بدون برد و باخت و چه با آن.
2 - بدون ابزار قمار
1 - بدون برد و باخت - جایز.
2 - با برد و باخت - حرام(1293).