فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (72) احکام برخی از گناهان (2)

سحر، شعبده، هیپنوتیزم

سحر (جادو) آن است که با نوشتن، سخن گفتن یا نقاشی کردن یا دمیدن، گره زدن یا دود کردن چیزی یا کار دیگری در جسم یا دل یا عقل کسی تاثیر بگذارد؛ مثلاً در احضار یا خواب یا بیهوش کردن یا دوستی و دشمنی کردن او اثر می کند(1286).
1 - جادویی کردن، یاد گرفتن، یاد دادن و کاسبی کردن با آن حرام است(1287).
2 - تسخیر جن یا فرشته و احضار روح یا جن و این قبیل کارها ملحق به جادوگری و حرام است(1288).
3 - شعبده بازی که یا به سحر ملحق است یا از سحر است، حرام می باشد و آن عملی است که به سبب حرکت سریع غیر واقع نشان دهد(1289).

استفتاء

س 1 - کسی که سحر ساحر را باطل می کند و شخصی را نجات می دهد، آیا این کار حرام است و گناه دارد یا خیر؟
ج - اگر سحر می کند جایز نیست و اگر حفظ نفس یا واجب دیگری بر آن موقوف باشد، با ملاحظه اهمیت واجب دیگر مانع ندارد(1290).