فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - مراعات نکردن نوبت، غصب است یا نه؟ کدام نوع آن؟
2 - اگر شخصی قبل از بلوغ چیزی را غصب کرده و اکنون صاحب آن چیز فوت کرده و قیمت آن را هم نمی داند، تکلیف چیست؟
3 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی موارد استثناء غیبت را بر شمارید.
4 - فرق سماع و استماع غنا چیست (با ذکر مثال بیان کنید) و کدامیک حرام است؟
5 - شخصی به نوار موسیقی گوش می کند، آیا نهی از آن واجب است؟
6 - اگر چند نفر به طور مشترک یک مجسمه بسازند چه حکمی دارد؟
7 - ساختن مجسمه ای که بدنش به شکل یک حیوان و سر و دست آن به شکل حیوان دیگر است چه حکمی دارد؟

درس (72) احکام برخی از گناهان (2)

سحر، شعبده، هیپنوتیزم

سحر (جادو) آن است که با نوشتن، سخن گفتن یا نقاشی کردن یا دمیدن، گره زدن یا دود کردن چیزی یا کار دیگری در جسم یا دل یا عقل کسی تاثیر بگذارد؛ مثلاً در احضار یا خواب یا بیهوش کردن یا دوستی و دشمنی کردن او اثر می کند(1286).
1 - جادویی کردن، یاد گرفتن، یاد دادن و کاسبی کردن با آن حرام است(1287).
2 - تسخیر جن یا فرشته و احضار روح یا جن و این قبیل کارها ملحق به جادوگری و حرام است(1288).
3 - شعبده بازی که یا به سحر ملحق است یا از سحر است، حرام می باشد و آن عملی است که به سبب حرکت سریع غیر واقع نشان دهد(1289).