فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مجسمه سازی

1 - ساختن مجسمه بر دو گونه است:
مجسمه جانداران؛ مانند انسان و حیوان، اگر به صورت مجسمه کامل باشد، حرام است.
مجسمه غیر جانداران؛ مانند درختان و گلها، هر چند به صورت مجسمه کامل باشد، اشکال ندارد(1282).
2 - کسب از راه مجسمه سازی و مزد گرفتن برای ساخت آن حرام است(1283).
3 - خرید و فروش و نگهداری و استفاده از مجسمه اشکال ندارد(1284).
4 - نقاشی کردن جانداران؛ مانند انسان و حیوان، اشکال ندارد هر چند احتیاط مستحب ترک آن است(1285).

پرسش

1 - مراعات نکردن نوبت، غصب است یا نه؟ کدام نوع آن؟
2 - اگر شخصی قبل از بلوغ چیزی را غصب کرده و اکنون صاحب آن چیز فوت کرده و قیمت آن را هم نمی داند، تکلیف چیست؟
3 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی موارد استثناء غیبت را بر شمارید.
4 - فرق سماع و استماع غنا چیست (با ذکر مثال بیان کنید) و کدامیک حرام است؟
5 - شخصی به نوار موسیقی گوش می کند، آیا نهی از آن واجب است؟
6 - اگر چند نفر به طور مشترک یک مجسمه بسازند چه حکمی دارد؟
7 - ساختن مجسمه ای که بدنش به شکل یک حیوان و سر و دست آن به شکل حیوان دیگر است چه حکمی دارد؟

درس (72) احکام برخی از گناهان (2)