فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

رشوه

1 - گرفتن و دادن رشوه برای صدور حکم باطل، قطعاً حرام است ولی چنانچه کسی برای رسیدن به حقش چاره ای جز پرداخت رشوه نداشته باشد، برای رشوه دهنده جایز ولی برای گیرنده حرام است(1279).
2 - تغییر عنوان رشوه سبب حلال شدن آن نمی شود؛ مثلاً به عنوان، هدیه، بخشش، شیرینی یا هر عنوانی دیگر(1280).
3 - کسی که رشوه گرفته، واجب است به صاحبش برگرداند(1281).

مجسمه سازی

1 - ساختن مجسمه بر دو گونه است:
مجسمه جانداران؛ مانند انسان و حیوان، اگر به صورت مجسمه کامل باشد، حرام است.
مجسمه غیر جانداران؛ مانند درختان و گلها، هر چند به صورت مجسمه کامل باشد، اشکال ندارد(1282).
2 - کسب از راه مجسمه سازی و مزد گرفتن برای ساخت آن حرام است(1283).
3 - خرید و فروش و نگهداری و استفاده از مجسمه اشکال ندارد(1284).
4 - نقاشی کردن جانداران؛ مانند انسان و حیوان، اشکال ندارد هر چند احتیاط مستحب ترک آن است(1285).

پرسش

1 - مراعات نکردن نوبت، غصب است یا نه؟ کدام نوع آن؟
2 - اگر شخصی قبل از بلوغ چیزی را غصب کرده و اکنون صاحب آن چیز فوت کرده و قیمت آن را هم نمی داند، تکلیف چیست؟
3 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی موارد استثناء غیبت را بر شمارید.
4 - فرق سماع و استماع غنا چیست (با ذکر مثال بیان کنید) و کدامیک حرام است؟
5 - شخصی به نوار موسیقی گوش می کند، آیا نهی از آن واجب است؟
6 - اگر چند نفر به طور مشترک یک مجسمه بسازند چه حکمی دارد؟
7 - ساختن مجسمه ای که بدنش به شکل یک حیوان و سر و دست آن به شکل حیوان دیگر است چه حکمی دارد؟