فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

حکم کلی

آهنگ یا آواز
1 - مطرب بودن آن معلوم است - حرام.
2 - مطرب نبودن آن معلوم است - جایز.
3 - مطرب بودن آن معلوم نیست - جایز.

رقص

رقص چون مظنه تحریک غریزه جنسی را دارد بنابر احتیاط واجب حرام است، مگر رقص همسر برای همسر(1273).

استفتاء

س - آیا زن می تواند برای همسر خود برقصد و همینطور مرد؟
ج - مانع ندارد(1274).
حال که سخن از غنا و رقص به میان آمد، بجاست حکم کف زدن هم آورده شود.
س - ما مسوول برنامه صبح جمعه صدای جمهوری اسلامی هستیم و در مدت یک ساعت از برنامه یک مسابقه تفریحی داریم که طی آن دو برادر و دو خواهر شرکت کننده داریم و از آنها سوالاتی شده، آنها نیز پاسخ می دهند و هر یک امتیاز بیشتری بیاورند، برنده مسابقه هستند و شاید اکثر سوالات ما عقیدتی یا علمی و سازنده است و ما بر آنیم برای تشویق شرکت کنندگان از ناظرین بخواهیم کف بزنند، آیا این کف زدن از نظر شرعی ایرادی دارد یا نه؟
ج - اشکال ندارد(1275).
س - چه نوع دست زدنی حرام و چه نوع جایز است؟
ج - جایز است مگر مفسده ای بر آن مترتب باشد(1276).