فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

غنا

غنا تنها زیبا کردن صدا نیست، بلکه کشیدن صدا و بالا و پایین کردن آن است با کیفیت خاصی که مطرب و شادی آور باشد و با مجالس لهو و محافل طرب و ابزار لهو و ادوات موسیقی تناسب داشته باشد(1264).

احکام غنا

1 - اشتغال به کار غنا و شنیدن و کسب از این راه حرام است(1265).
2 - غنای زنهای آوازه خوان در عروسی ها استثنا شده است و این بعید نیست، و احتیاط واجب آن است که به هنگام شب زفاف و مجلسی که قبل از آن تدارک شده اکتفا شود، نه هر مجلسی، بلکه احتیاط این است که مطلقاً و بطور کلی اجتناب شود(1266).
3 - یادگیری و یادادن غنا حرام است(1267).
4 - گوش دادن به صداهای مشکوک - اعم از آهنگ یا آواز - که غنا بودن آن معلوم نیست، اشکال ندارد(1268).

استفتاء

س 1 - بعضی از سرودهایی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود، آهنگهای تندی دارد که حتی انسان را از حالت طبیعی خارج می کند، شنیدن این نوع سرودها چه حکمی دارد؟ و آیا شنیدن کلیه آهنگهایی که از رادیو پخش می شود موافق شرع است؟ و دیگر این که نواختن آهنگ برای نوازنده چه حکمی دارد؛ مثلاً شخصی که آهنگهای سرود شهید مطهری را می نوازد و این غم انگیز است (برای) او چه حکمی دارد؟
ج موسیقی مطرب حرام است و صداهای مشکوک مانع ندارد(1269).
س 2 - موزیک نظامی و سرودهایی که از رادیو و تلویزیون پخش می شود و همچنین سرودهایی که به وسیله خانمها در حضور مردها اجرا می شود، شرعا جایز هستند یا خیر؟
ج - اشکال ندارد مگر محرز شود که موسیقی مطرب است(1270).
س 3 - آیا آواز خواندن زوجه برای زوج خود در صورتی که منجر به غنا شود جایز است یا خیر؟
ج - حرام است(1271).
س 4 - آیا مطالعه در کتابخانه ای که صدای موسیقی به گوش می رسد جایز است؟
ج - مطالعه جایز است و مجرد رسیدن صدا، بدون استماع (گوش دادن) حرام نیست(1272).