فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

غیبت

اگر صفتی ناروا در شخصی باشد، یا کاری انجام داده باشد، که خلاف است و دیگران از آن بی اطلاعند و دوست ندارد کسی آن را برای دیگران بازگو کند، بازگو کردن آن پشت سر او پیش دیگران، غیبت است(1260).
1 - غیبت، هم برای گوینده و هم برای شنونده حرام است(1261).
2 - اگر کسی، از شخصی غیبت کرده، باید از آن گناه توبه کند، و لازم نیست به او بگوید(1262).
3 - اگر شخصی نماز نمی خواند ولی این گناه خود را آشکار نمی کند، غیبت او جایز نیست (گرچه باید او را امر به معروف کرد)(1263).

غنا

غنا تنها زیبا کردن صدا نیست، بلکه کشیدن صدا و بالا و پایین کردن آن است با کیفیت خاصی که مطرب و شادی آور باشد و با مجالس لهو و محافل طرب و ابزار لهو و ادوات موسیقی تناسب داشته باشد(1264).

احکام غنا

1 - اشتغال به کار غنا و شنیدن و کسب از این راه حرام است(1265).
2 - غنای زنهای آوازه خوان در عروسی ها استثنا شده است و این بعید نیست، و احتیاط واجب آن است که به هنگام شب زفاف و مجلسی که قبل از آن تدارک شده اکتفا شود، نه هر مجلسی، بلکه احتیاط این است که مطلقاً و بطور کلی اجتناب شود(1266).
3 - یادگیری و یادادن غنا حرام است(1267).
4 - گوش دادن به صداهای مشکوک - اعم از آهنگ یا آواز - که غنا بودن آن معلوم نیست، اشکال ندارد(1268).