فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

احکام غصب

1 - تمام اقسام غصب حرام است و از گناهان بزرگ به شمار می رود(1254).
2 - اگر انسان چیزی را غصب کند، علاوه بر آن که کار حرامی کرده است، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد(1255).
3 - اگر چیزی را که غصب کرده، خراب کند، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و اگر پس از ساخت مجدد قیمتش از اولش کمتر شود، باید تفاوت قیمت آن را هم بدهد(1256).
4 - اگر چیزی را که غصب کرده، تغییری در آن داده که از اولش بهتر شده باشد؛ مثل این که دوچرخه را تعمیر کرده، اگر صاحب مال بگوید، آن را به همین صورت بده، باید به او بدهد، و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، و حق ندارد آن را تغییر دهد که مثل اولش بشود(1257).

دروغ

1 - دروغ گفتن از کارهای حرام و از گناهان بزرگ است(1258).
2 - اگر امر بسیار مهمی در پیش باشد، مثل کشته شدن یک فرد و یا بهم خوردن نظام خانواده، گفتن دروغی که از آن جلوگیری کند، اشکال ندارد(1259).

غیبت

اگر صفتی ناروا در شخصی باشد، یا کاری انجام داده باشد، که خلاف است و دیگران از آن بی اطلاعند و دوست ندارد کسی آن را برای دیگران بازگو کند، بازگو کردن آن پشت سر او پیش دیگران، غیبت است(1260).
1 - غیبت، هم برای گوینده و هم برای شنونده حرام است(1261).
2 - اگر کسی، از شخصی غیبت کرده، باید از آن گناه توبه کند، و لازم نیست به او بگوید(1262).
3 - اگر شخصی نماز نمی خواند ولی این گناه خود را آشکار نمی کند، غیبت او جایز نیست (گرچه باید او را امر به معروف کرد)(1263).