فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

غصب

غصب آن است که انسان به ناحق و از روی ظلم و ستم، بر اموال دیگران یا حقوق آنان مسلط شود.
غصب از گناهان بزرگ است و انجام دهنده آن در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود.

اقسام غصب

اموال
شخصی؛ مانند سرقت از منزل یا مغازه کسی.
عمومی؛ مانند برداشتن لوازم اداره، نپرداختن خمس و زکات.
حقوق
شخصی؛ مانند نماز خواندن در محلی که دیگری در مسجد برای خود گرفته است.
عمومی؛ مانند جلوگیری از استفاده مردم از مسجد یا پل و خیابان و سد معبر(1253).

احکام غصب

1 - تمام اقسام غصب حرام است و از گناهان بزرگ به شمار می رود(1254).
2 - اگر انسان چیزی را غصب کند، علاوه بر آن که کار حرامی کرده است، باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد(1255).
3 - اگر چیزی را که غصب کرده، خراب کند، باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و اگر پس از ساخت مجدد قیمتش از اولش کمتر شود، باید تفاوت قیمت آن را هم بدهد(1256).
4 - اگر چیزی را که غصب کرده، تغییری در آن داده که از اولش بهتر شده باشد؛ مثل این که دوچرخه را تعمیر کرده، اگر صاحب مال بگوید، آن را به همین صورت بده، باید به او بدهد، و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد، و حق ندارد آن را تغییر دهد که مثل اولش بشود(1257).