فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (71) احکام برخی از گناهان (1)

غصب

غصب آن است که انسان به ناحق و از روی ظلم و ستم، بر اموال دیگران یا حقوق آنان مسلط شود.
غصب از گناهان بزرگ است و انجام دهنده آن در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود.

اقسام غصب

اموال
شخصی؛ مانند سرقت از منزل یا مغازه کسی.
عمومی؛ مانند برداشتن لوازم اداره، نپرداختن خمس و زکات.
حقوق
شخصی؛ مانند نماز خواندن در محلی که دیگری در مسجد برای خود گرفته است.
عمومی؛ مانند جلوگیری از استفاده مردم از مسجد یا پل و خیابان و سد معبر(1253).