فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

اعضایی که دیه آنها مثل دیه قتل است:

کور کردن هر دو چشم.
بریدن هر دو بینی یا از کار انداختن آنها.
بریدن هر دو گوش یا از کار انداختن آنها.
بریدن هر دو لب.
قطع زبان سالم.
از بین بردن تمام دندانها.
شکستن گردن به طوری که خم شود و قد او کوتاه شود (بنابر احتیاط واجب).
کند آرواره ها (دو استخوان فک).
از بین بردن هر دو دست.
از بین بردن انگشتان هر دو دست یا انگشتان هر دو پا.
شکستن پشت.
قطع نخاع.
بریدن دو پستان زن.
بریدن آلت مردانگی یا زنانگی.
قطع یا کوبیدن بیضه ها.
بریدن رانها.
قطع پاها.
شکستن ترقوه (دو استخوان بالای سینه، زیر گردن)(1252).

حکم کلی

تمام اعضای اصلی بدن انسان که جفت باشد، هر دوی آنها دیه کامل دارد و یکی از آنها نصف دیه کامل، به جز بیضتین که در مقدار دیه آن اختلاف است.

پرسش

1 - تفاوت قتل شبه عمد با خطا چیست، برای هر کدام مثالی بزنید.
2 - اگر دو مرد در قتل یک زن مشارکت داشته باشد و ورثه مقتول در خواست قصاص داشته باشد تکلیف چیست؟
3 - اگر دیوانه ای دو نفر را بکشد یا عاقلی دو نفر دیوانه را بکشند. و ورثه مقتول درخواست قصاص کنند تکلیف چیست؟
4 - لزوم تساوی اعضا برای قصاص در چه چیزهایی است؟
5 - اگر شخصی در تصادم وسائل نقلیه کشته شود، دیه او چه مقدار است؟
6 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی دیه این موارد را بیان فرمایید زدن در حد کبود شدن قطع یک انگشت، کور کردن یک چشم؟
7 دیه کدام یک از اعضای طاق (غیر جفت) بدن مثل دیه قتل است؟