فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دیه اعضاء

هر یک از اعضای بدن؛ مانند دست و پا و منافع آن و مانند حواس پنجگانه نیز دیه خاصی دارد که در کتابهای مفصل فقهی آمده است و در اینجا تنها به بیان اعضایی که دیه آنها، مثل دیه کشتن است، اکتفا می کنیم.

اعضایی که دیه آنها مثل دیه قتل است:

کور کردن هر دو چشم.
بریدن هر دو بینی یا از کار انداختن آنها.
بریدن هر دو گوش یا از کار انداختن آنها.
بریدن هر دو لب.
قطع زبان سالم.
از بین بردن تمام دندانها.
شکستن گردن به طوری که خم شود و قد او کوتاه شود (بنابر احتیاط واجب).
کند آرواره ها (دو استخوان فک).
از بین بردن هر دو دست.
از بین بردن انگشتان هر دو دست یا انگشتان هر دو پا.
شکستن پشت.
قطع نخاع.
بریدن دو پستان زن.
بریدن آلت مردانگی یا زنانگی.
قطع یا کوبیدن بیضه ها.
بریدن رانها.
قطع پاها.
شکستن ترقوه (دو استخوان بالای سینه، زیر گردن)(1252).

حکم کلی

تمام اعضای اصلی بدن انسان که جفت باشد، هر دوی آنها دیه کامل دارد و یکی از آنها نصف دیه کامل، به جز بیضتین که در مقدار دیه آن اختلاف است.