فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دیه سقط جنین

اگر کسی کاری کند که زن جنین خود را سقط کند، دیه آن بدین شرح است:
نطفه 20 مثقال شرعی طلای سکه دار
علقه (خون بسته) 40 مثقال شرعی طلای سکه دار
مضغه (پاره گوشت) 60 مثقال شرعی طلای سکه دار
استخوان 80 مثقال شرعی طلای سکه دار
استخوان گوشت دار بدون روح 100 مثقال شرعی طلای سکه دار
روح دمیده باشد:
1 - پسر 1000
2 - دختر 500
اگر زن خودش کاری کند که بچه اش سقط شود، مطابق آنچه گفته شده باید دیه آن را به وارث طفل بدهد(1251).

دیه اعضاء

هر یک از اعضای بدن؛ مانند دست و پا و منافع آن و مانند حواس پنجگانه نیز دیه خاصی دارد که در کتابهای مفصل فقهی آمده است و در اینجا تنها به بیان اعضایی که دیه آنها، مثل دیه کشتن است، اکتفا می کنیم.

اعضایی که دیه آنها مثل دیه قتل است:

کور کردن هر دو چشم.
بریدن هر دو بینی یا از کار انداختن آنها.
بریدن هر دو گوش یا از کار انداختن آنها.
بریدن هر دو لب.
قطع زبان سالم.
از بین بردن تمام دندانها.
شکستن گردن به طوری که خم شود و قد او کوتاه شود (بنابر احتیاط واجب).
کند آرواره ها (دو استخوان فک).
از بین بردن هر دو دست.
از بین بردن انگشتان هر دو دست یا انگشتان هر دو پا.
شکستن پشت.
قطع نخاع.
بریدن دو پستان زن.
بریدن آلت مردانگی یا زنانگی.
قطع یا کوبیدن بیضه ها.
بریدن رانها.
قطع پاها.
شکستن ترقوه (دو استخوان بالای سینه، زیر گردن)(1252).