فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دیه قتل

1 - در قتل عمد، ورثه مقتول با شرایطی که گذشت می توانند عفو یا قصاص کنند، یا دیه بگیرند ولی در دو قسم دیگر حق قصاص ندارند، بلکه می توانند عفو کنند یا دیه بگیرند(1247).
دیه قتل
100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 200 حله، 1000 دینار، 10000 درهم (1248) جانی در انتخاب و پرداخت یکی از اینها مخیر است.
2 - خونبهای زن نصف موارد ذکر شده است؛ یعنی نصف دیه مرد(1249).
3 - در قتل شبه عمد و خطا بر قاتل کفاره هم واجب می شود که بحث آن در درس 59 گذشت(1250).

دیه سقط جنین

اگر کسی کاری کند که زن جنین خود را سقط کند، دیه آن بدین شرح است:
نطفه 20 مثقال شرعی طلای سکه دار
علقه (خون بسته) 40 مثقال شرعی طلای سکه دار
مضغه (پاره گوشت) 60 مثقال شرعی طلای سکه دار
استخوان 80 مثقال شرعی طلای سکه دار
استخوان گوشت دار بدون روح 100 مثقال شرعی طلای سکه دار
روح دمیده باشد:
1 - پسر 1000
2 - دختر 500
اگر زن خودش کاری کند که بچه اش سقط شود، مطابق آنچه گفته شده باید دیه آن را به وارث طفل بدهد(1251).

دیه اعضاء

هر یک از اعضای بدن؛ مانند دست و پا و منافع آن و مانند حواس پنجگانه نیز دیه خاصی دارد که در کتابهای مفصل فقهی آمده است و در اینجا تنها به بیان اعضایی که دیه آنها، مثل دیه کشتن است، اکتفا می کنیم.