فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تعریف دیه

دیه خونبهای جنایت است که جانی باید به ورثه مقتول یا به مجنی علیه بپردازد.

موجبات دیه

اعمالی که سبب پرداخت دیه می شود:
قتل
نقص عضو
جراحات

دیه قتل

1 - در قتل عمد، ورثه مقتول با شرایطی که گذشت می توانند عفو یا قصاص کنند، یا دیه بگیرند ولی در دو قسم دیگر حق قصاص ندارند، بلکه می توانند عفو کنند یا دیه بگیرند(1247).
دیه قتل
100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 200 حله، 1000 دینار، 10000 درهم (1248) جانی در انتخاب و پرداخت یکی از اینها مخیر است.
2 - خونبهای زن نصف موارد ذکر شده است؛ یعنی نصف دیه مرد(1249).
3 - در قتل شبه عمد و خطا بر قاتل کفاره هم واجب می شود که بحث آن در درس 59 گذشت(1250).