فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

دیات

تعریف دیه

دیه خونبهای جنایت است که جانی باید به ورثه مقتول یا به مجنی علیه بپردازد.

موجبات دیه

اعمالی که سبب پرداخت دیه می شود:
قتل
نقص عضو
جراحات