فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

مساله:

در قصاص اعضا، زن و مرد با هم مساوی می باشند، لیکن اگر جانی مرد باشد و عضوی که قصاص می کنند از اعضایی باشد که دیه آن از ثلث دیه کشتن بیشتر باشد، تفاوت دیه را باید بپردازند، چون در دیه اعضا، زن و مرد تا یک سوم دیه کشتن مساوی هستند و از آن بالاتر، دیه زن نصف دیه مرد است(1246).

دیات

تعریف دیه

دیه خونبهای جنایت است که جانی باید به ورثه مقتول یا به مجنی علیه بپردازد.