فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

چگونگی قصاص قتل

وقتی که نزد حاکم، قاتل بودن شخصی ثابت شد، از ورثه مقتول خواسته می شود که او را عفو یا در خواست قصاص کنند. اگر راضی به عفو نشدند می توانند قاتل را بکشند، ولی اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد، در صورت قصاص باید ورثه مقتول نصف دیه مرد را به ورثه او بپردازد، چون دیه مرد دو برابر دیه زن است، و اگر قاتلان متعدد باشند و بخواهند همه را قصاص کنند، باید دیه افراد اضافه بر مقتول را به ورثه قاتلین بپردازند(1244).

شرایط قصاص عضو

1 - تساوی در دین و مذهب.
2 - تساوی در حریت و بندگی.
3 - تساوی در سلامت، عضو سالم در مقابل عضو معیوب قصاص نمی شود، ولی عضو معیوب در مقابل عضو سالم قصاص می شود.
4 - تساوی در طول و عرض و عمق در جراحات، در قصاص جراحات، باید قصاص از نظر طول و عرض و عمق با جنایت مساوی باشد.
5 - تساوی اعضا در محل (دست راست برای دست راست و دست چپ برای دست چپ).
6 - تساوی در ابزار جنایت (وسیله ای که با آن جنایت کرده است).
7 - تساوی در عقل (هر دو عاقل باشند).
8 - جنایتکار بالغ باشد.
9 - جانی پدر مجنی علیه نباشد.
10 - محکوم به قصاص، زن حامله نباشد.
11 - گرمی و سردی هوا موجب سرایت زخم یا موجب آزاری اضافه بر قصاص نشود(1245).

مساله:

در قصاص اعضا، زن و مرد با هم مساوی می باشند، لیکن اگر جانی مرد باشد و عضوی که قصاص می کنند از اعضایی باشد که دیه آن از ثلث دیه کشتن بیشتر باشد، تفاوت دیه را باید بپردازند، چون در دیه اعضا، زن و مرد تا یک سوم دیه کشتن مساوی هستند و از آن بالاتر، دیه زن نصف دیه مرد است(1246).