فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تعریف قصاص

قصاص مجازاتی است که توسط کسی که مورد جنایت واقع شده، یا ورثه او، با اجازه حاکم شرع، نسبت به مجرم اعمال می شود.

انواع قصاص

قصاص قتل
1 - قتل عمد: قصاص دارد.
2 - قتل شبه عمد: قصاص ندارد.
3 - قتل خطا: قصاص ندارد.
قصاص عضو (خسارتی که به عضوی از اعضای بدن وارد می شود)(1242).

شرایط قصاص قتل

1 - تساوی در دین و مذهب، هر دو پیرو یک مذهب باشند.
2 - تساوی در حریت و بندگی، هر دو حر یا هر دو برده باشند، یا قاتل برده باشد.
3 - قاتل، پدر مقتول نباشد.
4 - قاتل و مقتول عاقل باشند.
5 - قاتل، بالغ باشد.
6 - مهدور الدم نباشد؛ یعنی از طرف حاکم شرع محکوم به اعدام نشده باشد.
7 قاتل زن حامله نباشد (در زمان حاملگی قصاص نمی شود)(1243).