فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

درس (70) قصاص و دیات(1241)

تعریف قصاص

قصاص مجازاتی است که توسط کسی که مورد جنایت واقع شده، یا ورثه او، با اجازه حاکم شرع، نسبت به مجرم اعمال می شود.

انواع قصاص

قصاص قتل
1 - قتل عمد: قصاص دارد.
2 - قتل شبه عمد: قصاص ندارد.
3 - قتل خطا: قصاص ندارد.
قصاص عضو (خسارتی که به عضوی از اعضای بدن وارد می شود)(1242).