فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

پرسش

1 - فرق حد و تعزیر چیست؟
2 - بالاترین حد و پایین ترین آن چیست و برای چه گناهی است؟
3 - اگر دختری که در یک خانواده مسلمان بزرگ شده، مرتد شود، مجازاتش چیست؟
4 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی، دو مورد از گناهی که مقدار تعزیر برای آن مشخص شده نام ببرید.
5 - مواردی که حدی که برای مرد مشخص شده شدیدتر از زن می باشد کدام است؟

درس (70) قصاص و دیات(1241)

تعریف قصاص

قصاص مجازاتی است که توسط کسی که مورد جنایت واقع شده، یا ورثه او، با اجازه حاکم شرع، نسبت به مجرم اعمال می شود.