فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

تعریف حد

حد کیفری است که از سوی خداوند برای برخی از جرائم مقرر شده است که توسط حاکم شرع اجرا می شود.
در روایات بسیاری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیهم السلام) نسبت به اجرای حدود الهی تاکید شده و آثار اجتماعی زیادی نیز برای آن بیان گشته که با اندک دقتی اهمیت بسیار زیاد آن بدست می آید.
صفحه 410 و 411 نیاز به اسکن دارد.
تعزیرات

تعریف تعزیر

تعزیر در لغت به معنای تادیب است و در اصطلاح فقه، مجازاتی است که از سوی حاکم شرع برای گناه مشخص و اجرا می شود. این مجازات از حد کمتر است و در مورد گناهانی است که در حد ندارد.

فرق حد و تعزیر

1 - حد مقدار معین دارد ولی تعزیر مقدار معینی ندارد، مگر در چند مورد.
2 - تعزیر تابع مفسده است، اگر چه کار او معصیت نباشد؛ مانند تعزیر طفل یا دیوانه، اما حد مجازاتی است که برای خود گناه است.
3 - در گناهی که موجب تعزیر است توبه پذیرفته می شود، اما در برخی از حدود توبه پذیرفته نمی شود.
4 - حد، حق الله است، اما تعزیر منحصر به حق الله نیست.
5 - در تعزیر بنده و آزاده مساوی هستند ولی در حد چنین نیست.
هر گناهی ممکن است موجب تعزیر باشد، ولی تعیین آن و مشخص کردن مقدار آن - در مواردی که مقدار مشخص ندارد - با حاکم شرع است و مقدار آن طبق مصالحی که حاکم تشخیص بدهد تغییر می کند.