فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط مقر:

بلوغ
عقل
حریت (برده نباشد)
اختیار (به اجبار اقرار نکرده باشد)
قصد (بدون قصد اقرار نکرده باشد)(1238).

شرایط قسم:

با لفظ الله یا اسماء و صفات خداوند باشد؛ مانند رحمان و خالق.
خود شخص قسم بخورد، برای قسم خوردن وکیل نگیرد و نایب معین نکند.
قسم در مجلس قضاوت باشد(1239).
قسم نسبت به جرائمی نافذ است که حدود الهی برای آن مقرر نشده باشد، و نسبت به آن گونه جرائم نیاز به اقرار یا بینه است(1240).

پرسش

1 - موارد مشترک شرایط قاضی و مرجع تقلید کدام است؟
2 - پرداختن به امر قضاوت بر چه کسانی واجب و بر چه کسانی حرام است؟
3 - نحوه برخورد قاضی با طرفین دعوا چگونه باید باشد؟
4 - مواردی که به ادعای مدعی ترتیب اثر داده نمی شود کدام است؟
5 - با مراجعه به کتب مفصل فقهی، جرایمی که تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود نام ببرید.
6 - موارد مشترک شرایط شاهد با مقر چیست؟
7 برای جرائمی که با قسم ثابت می شود چهار مثال بزنید.