فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط شهادت:

شهادت صریح باشد.
تعداد شهود متناسب با مورد شهادت باشد(1235).
در صورت تعدد شهود، همگی حاضر شوند و با هم شهادت دهند.

شرایط شهود:

بلوغ
عقل
ایمان
عدالت
حلال زادگی
غیر متهم (شاهد مورد اتهام نباشد)(1236).

شرایط اقرار:

1 - اقرار از روی اختیار باشد.
2 - در حالی مستی، خواب و بیهوشی نباشد.
3 - صریح باشد.
4 - تکرار آن متناسب با مورد اقرار باشد(1237).