فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

راههای ثبوت حق یا جرم:

1 - بینه (شاهد).
2 - اقرار مدعی علیه.
3 - قسم خوردن.
4 - علی قاضی.

شرایط شهادت:

شهادت صریح باشد.
تعداد شهود متناسب با مورد شهادت باشد(1235).
در صورت تعدد شهود، همگی حاضر شوند و با هم شهادت دهند.

شرایط شهود:

بلوغ
عقل
ایمان
عدالت
حلال زادگی
غیر متهم (شاهد مورد اتهام نباشد)(1236).