فهرست کتاب


آموزش فقه

محمد حسین فلاح زاده

شرایط مدعی علیه:

1 - موجود باشد، پس نمی تواند چیزی را ادعا کند، بدون این که طرف نزاعی وجود داشته باشد.
2 - معین باشد، معلوم باشد که ادعا علیه چه کسی است.
دعوا موثر باشد؛ پس اگر کسی ادعا کند که زمین متحرک است و دیگری انکار کند، قابل پی گیری نیست.
مدعی به معلوم باشد؛ مثلاً نمی تواند بگوید: یک چیزی از من نزد فلانی است(1234).

راههای ثبوت حق یا جرم:

1 - بینه (شاهد).
2 - اقرار مدعی علیه.
3 - قسم خوردن.
4 - علی قاضی.

شرایط شهادت:

شهادت صریح باشد.
تعداد شهود متناسب با مورد شهادت باشد(1235).
در صورت تعدد شهود، همگی حاضر شوند و با هم شهادت دهند.